Informacje nieudostępnione w biuletynie

­
Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w Muzeum Historii Katowic
- z tablicy ogłoszeń Muzeum Historii Katowic,
- na pisemny/ustny wniosek złożony w sekretariacie Muzeum Historii Katowic.
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Załączniki