Główna Księgowa/Główny Księgowy

­

 Muzeum Historii Katowic    Główna Księgowa/Główny Księgowy

 

 1. Zatrudnienie od 1 sierpnia 2021 r.
 2. Umowa o pracę
 3. Pełny wymiar czasu pracy
 4. Miejsce pracy: Katowice

 

Obowiązki na stanowisku Główna Księgowa/Główny Księgowy

 

 • zarządzanie zespołem księgowo-finansowym;
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
 • prowadzenie rachunkowości zarządczej;
 • opracowywanie projektów planów finansowych oraz nadzór nad ich realizacją;
 • realizowanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • gospodarowanie środkami finansowymi i materiałowymi w sposób racjonalny i efektywny;
 • nadzorowanie prawidłowego obliczania podatków i składek oraz terminowej realizacji zobowiązań;
 • opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • współpraca z dyrekcją muzeum w zakresie tworzenia polityki finansowej instytucji.

 

Wymagania konieczne:

 

 • Wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

Wymagania pożądane:

 • co najmniej 5 lat praktyki w dziale księgowości;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy na stanowisku pracy Głównej Księgowej/Głównego Księgowego;
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych i umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania;
 • znajomość ustawy o muzeach oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel);
 • bardzo dobre umiejętności analityczne;
 • doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem;
 • umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi;
 • otwartość na zmiany;
 • umiejętność zarządzania zmianą;

 

Wymagane dokumenty:

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży ofertę (cv, list motywacyjny, oświadczenie RODO) do 20 maja 2021 roku.

Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 40-025 Katowice

z dopiskiem Główna Księgowa/Główny Księgowy lub przesłane drogą elektroniczną na adres: kadry@mhk.katowice.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane oświadczenie wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO[1]

 

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 3 miesięcy zostaną zniszczone.
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Oferujemy:

 • wysokie standardy pracy
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury

 

 

 

Katowice,  29 kwietnia 2021 r.

  

 

[1] Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Główna Księgowa/Główny Księgowy
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Mariusz Maciów
Informację wytworzył:Aleksandra Chrapek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2021 15:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.04.2021 15:53 Edycja dokumentu (Mariusz Maciów)
29.04.2021 15:53 Dodano załącznik "Oświadczenie RODO kandydat na parcownika(1).docx" (Mariusz Maciów)
29.04.2021 15:53 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Maciów)