Muzeum Historii Katowic zatrudni kierownika Działu grafiki im. P. Stellera

 

 1. Zatrudnienie od 1 września 2022 r.
 2. Pełny wymiar czasu pracy
 3. Miejsce pracy: Katowice

 

Obowiązki na stanowisku kierownika Działu grafiki im. P. Stellera:

 

 1. Nadzór nad pozyskiwaniem i gromadzeniem eksponatów dla celów ekspozycyjnych i naukowych Działu Grafiki im. P. Stellera,
 2. Nadzór nad pracą podległych pracowników,
 3. Opracowywanie zbiorów według przyjętych zasad
 4. Prowadzenie lekcji muzealnych,
 5. Prowadzenie badań dotyczących wybranych zagadnień z zakresu historii sztuki dotyczącej miasta i regionu,
 6. Opracowywanie i publikowanie katalogów zbiorów, artykułów, sprawozdań i rozpraw w zakresie prowadzonych badań oraz materiałów promujących działalność merytoryczną muzeum,
 7. Przygotowanie materiału ikonograficznego do publikacji wydawanych przez Muzeum Historii Katowic oraz zlecanych Muzeum Historii Katowic przez instytucje lub osoby zewnętrzne,
 8. Udział w konferencjach, zjazdach i spotkaniach naukowych, wygłaszanie wykładów, referatów naukowych oraz popularnonaukowych,
 9. Przygotowanie wszystkich danych wymaganych do wypełnienia wniosków aplikacyjnych o fundusze pozabudżetowe,
 10. Realizowanie zadań, na które pozyskano fundusze pozabudżetowe – zgodnie z wymaganym harmonogramem prac i obowiązków rozliczeniowych,
 11. Przygotowywanie rocznych planów i sprawozdań z pracy działu,

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ukończone studia magisterskie –  preferowane historia sztuki, sztuki,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem zadaniowym/działem
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność i kreatywność,
 • planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka obcego
 • podyplomowe studia muzealnicze

 

Wymagane dokumenty:

Ofertę (cv, list motywacyjny) należy złożyć do 5 sierpnia 2022 roku. Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 40-025 Katowice

z dopiskiem kierownik Działu grafiki im. P. Stellera lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: kadry@mhk.katowice.pl

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO
 informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Historii Katowic
  - ul. ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice, tel. 32 258 18 10, NIP:  954 18 37 524, REGON: 001051241,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Historii Katowic, ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice, kontakt e-mailowy: iodo@mhk.katowice.pl, lub kontakt telefoniczny: tel.: 602762036,
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust.1 lit c RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Muzeum Historii Katowic w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego,
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do udziału w procesie rekrutacji,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 3 miesięcy zostaną zniszczone.[u1] 
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

Oferujemy:

 • wysokie standardy pracy
 • udział w ciekawych projektach
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury

 

 

 

Katowice, 13 lipca 2022 r.

 


 

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kierownik/kierowniczka Działu grafiki im. P. Stellera
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Mariusz Maciów
Data publikacji:18.07.2022 11:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mariusz Maciów
Data aktualizacji:18.07.2022 14:12