Muzeum Historii Katowic zatrudni asystenta Działu Sztuki

 

 1. Zatrudnienie od 15 grudnia 2021 r.
 2. Pełny wymiar czasu pracy, praca na podstawie harmonogramu (również soboty i niedziele)
 3. Miejsce pracy: Katowice

 

Obowiązki na stanowisku asystenta Działu Sztuki:

 

 • opracowywanie zbiorów muzealnych
 • przygotowywanie scenariuszy wystaw i wydarzeń muzealnych oraz ich organizacja
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych – lekcji i wykładów

 

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ukończone studia magisterskie –  historia sztuki),
 • płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność i kreatywność,
 • planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość drugiego języka na poziomie swobodnego porozumiewania się,
 • podyplomowe studia muzealnicze
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,

 

Wymagane dokumenty:

Ofertę (cv, list motywacyjny) należy złożyć do 12 listopada2021 roku. Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 40-025 Katowice

z dopiskiem asystent Działu Sztuki lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: kadry@mhk.katowice.pl

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO
 informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Historii Katowic
  - ul. ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice, tel. 32 258 18 10, NIP:  954 18 37 524, REGON: 001051241,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Historii Katowic, ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice, kontakt e-mailowy: iodo@mhk.katowice.pl, lub kontakt telefoniczny: tel.: 602762036,
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust.1 lit c RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Muzeum Historii Katowic w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego,
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do udziału w procesie rekrutacji,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 3 miesięcy zostaną zniszczone.
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

Oferujemy:

 • wysokie standardy pracy
 • udział w ciekawych projektach
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury

 

 

 

Katowice, 18 października 2021 r.

 


 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Asystent/Asystentka Działu Sztuki
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Mariusz Maciów
Data publikacji:18.10.2021 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mariusz Maciów
Data aktualizacji:18.10.2021 11:18