Katowice dnia 15.12.2004 r.

Protokół

ustaleń czynności kontrolno - rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz 1229 z późniejszymi zmianami), art. 23 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1230 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 15, poz. 69):

kpt. inż. Damian Piernikarz
specjalista Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

legitymujacy się upoważnieniem Nr 5/03, z dnia 01.01.2003 r. wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, przeprowadził w dniu 13.12.2004 czyności kontrolno - rozpoznawcze w:
Muzeum Historii Katowic, Katowice ul. Szafranka 9

Czynnosci przeprowadzono w obecności:

  1. P. Jadwiga Lipońska-Sajdak - dyrektor Muzeum
  2. P. Małgorzata Wojewoda - kierownik administracji
  3. P. Piotr Polis - kierownik administracji OEBS
  4. P. Roman Oczkowski - Starszy specjalista OEBS
  5. P. Bogusław Przebindowski - specjalista ds. BHP i ppoż.

Zakres czynności
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Wykaz badanych obiektów:
Muzeum Historii Katowic zlokalizowane w Katowicach przy ul. Szafranka 9

[ ... ]
Nie stwierdzono braków w oświetleniu awaryjnym. Poinformowano kontrolowanych o konieczności wykonywania co najmniej raz w roku sprawdzenia instalacji poprzez wyłączenie napięcia głównym wyłącznikiem prądu oraz konieczności wykonywania co najmniej raz na pięć lat badania wartości natężenia oświetlenia ewakuacyjnego. Z czynnosci powyższych należy sporządzić stosowne protokoły.
[ ... ]
Jako podstawowe elementy służące do wykrywania alarmów pożarowych zastosowano jonizacyjne czujki dymu zabudowane w siedmiu petlach. Pętlę ósmą stanowią ręczne przyciski pożarowe (ROP) zabudowane w każdej kondygnacji przy klatce schodowej oraz w pomieszczeniu ochrony. W tym samym pomieszczeniu zlokalizowana jest również centrala sygnalizacji pożaru CSP-35
[ ... ]
Poinformowano kontrolowanych o konieczności okresowych przeglądów instalacji sygnalizacji pożaru co najmniej raz do roku.
[ ... ]
Kontrolowanemu przedłożono Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla obiektu w maju 2002 roku w związku z nowelizacją przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, instrukcję należy zaktualizować.
[ ... ]
Książka obiektu budowlanego znajduje się w administracji KZGM przy ulicy Słowackiego 18. Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanych prowadzone są w niej wpisy na bieżąco.
[ ... ]
W budynku brak jest wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz instalacji służącej do odprowadzania dymów i gazów pożarowych z przestrzeni klatki schodowej
[ ... ]

Na tym Protokół zakończono

Kontrolowany poinformowany został o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 5 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścia podpisano. Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu

[ ... ]


Dostęp do pełnej wersji powyższego dokumentu można uzyskać na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony w sekretariacie Muzeum Historii Katowic

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyciąg z protokołu ustaleń kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej - z dnia 15 grudnia 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:09.02.2005 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Wojewoda
Informację aktualizował:Tomasz Lison
Data aktualizacji:06.10.2014 12:13