PROTOKÓŁ
kontroli przeprowadzonej w Muzeum Historii Katowic przy ul. Ks. J. Szafranka 9

Przedmiot kontroli:
Kontrola w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych

Kontrolowana jednostka:
Muzeum Historii Katowic przy ul. Ks. J. Szafranka 9

Kierownik kontrolowanej jednostki
Pani Jadwiga Lipońska-Sajdak - dyrektor jednostki od dnia 1.02.1983 r.

Okres objęty kontrolą: bieżący

Termin przeprowadzenia kontroli: 4-14.10.2004 r.

Przeprowadzająca kontrolę:
Jolanta Gzyl - inspektor Referatu Kontroli w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Katowice, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice Nr OR.Ii01130/147/02 z dnia 20.11.2002 r.

Ustalenia ogólne

[ ... ]

Ustalenia szczegółowe

 1. Ustalenia w zakresie zgodności struktury wewnętrznej ze schematem i regulaminem organizacyjnym:

  Swoje zadania Muzeum wykonuje przy pomocy komórek organizacyjnych, których nazwy, zakresy działania i podporządkowanie - określa Regulamin Organizacyjny MHK. [ ... ]

  Na podstawie stanu zatrudnienia oraz wykazu stanowisk pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych [ ... ] ustalono, iż struktura wewnętrzna Muzeum jest zgodna z zapisami Regulaminu Organizacyjnego

 2. Ustalenia w zakresie zgodności aktów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami
  Kontroli poddano niżej wymienione akty wewnętrzne:
  1. Statut

   Statut Muzeum Historii Katowic został nadany Uchwałą Nr XXXII/428/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia 26 lutego 2001 r. i wszedł w życie z dniem nadania.
   Zgodnie z przepisami art. 13, ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ...Statut zawiera: nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury, zakres działalności, organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania, sposób uzyskiwania środków finansowych, zasady dokonywania zmian statutowych, postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić... - nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

  2. Regulamin organizacyjny

   W myśl przepisów art. 13 ust 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ...organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców...

   Regulamin Muzeum Historii Katowic z dnia 20 lutego 2004 r. określa zakres działania poszczególnych działów, pracowni i samodzielnych stanowisk pracy. Schemat organizacyjny stanowi integralną część Regulaminu Organizacyjnego.

   W toku kontroli ustalono, iż niniejszy Regulamin przekazano do Wydziału Kultury i Sportu celem wszczęcia procedury dot. zaopiniowania niniejszego regulaminu przez Radę Miasta Katowice
   Na dzień przeprowadzania kontroli regulamin jest na etapie uzgadniania treści.

  3. Regulamin pracy

   W Muzeum Historii Katowic obowiązuje Regulamin Pracy zatwierdzony przez Dyrektora po uzgodnieniu z działającą na terenie Muzeum zakładową organizacją związkową (zgodnie z przepisami art.. 104 § 1 Kodeksu Pracy).
   Niniejszy Regulamin wprowadzono do stosowania zarządzeniem wewnętrznym nr 12/2004 Dyrektora MHK z dnia 18.05.2004 r. w sprawie Regulaminu Pracy Muzeum Historii Katowic.

   [ ... ]

  4. Regulamin Wynagradzania

   W Muzeum Historii Katowic obowiązuje Regulamin Wynagradzania z dnia 29.10.2001 r. z mocą od 1 listopada 2001 r.
   Niniejszy Regulamin wprowadzono do stosowania Zarządzeniem wewnętrznym nr 11/2001 Dyrektora MHK w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Muzeum Historii Katowic.

   Zgodnie z przepisami art. 77 § 4 Kodeksu Pracy zapisy regulaminu uzgodniono z działającą na terenie Muzeum zakładową organizacją związkową.

   Jako podstawę prawną opracowania Regulaminu Wynagradzania podano przepisy art. 77 Kodeksu Pracy

   [ ... ]

   Zapisy Regulaminu Wynagradzania nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz przepisów wydanych na ich podstawie

 3. Ustalenia w zakresie spraw kadrowych

  [ ... ]

  1. Akta osobowe

   Przeprowadzono kontrolę teczek akt osobowych 15 pracowników

   Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia akta osobowe prowadzi się dla każdego pracownika oddzielnie.
   Składają się one z 3 części: A, B i C, wymaganych ww. przepisami.
   Każda część posiada pełny wykaz znajdujących się w nim dokumentów. Dokumenty w poszczególnych częściach akt osobowych s.a. ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane.

   [ ... ]

   Nie wnosi się uwag do zbioru i sposobu gromadzenia dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie oraz do sposobu postępowania przy sporządzaniu i gromadzeniu dokumentów dot. nawiązania i przebiegu zatrudnienia.

  2. Dokumentacja dot. dyscypliny i czasu pracy

   Art. 149 § 1 Kodeksu Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.
   Sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy regulują przepisy wyżej cytowanego rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r.

   W Muzeum Historii Katowic czas pracy dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 8 godzin na dobę. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalany jest w umowach o pracę.

   W myśl zapisów § 8 ww. rozporządzenia pracodawca prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy.

   W kontrolowanej jednostce dokumentacja czasu pracy obejmuje:

   • miesięczne karty czasu pracy - nie stwierdzono nieprawidłowości
   • roczne karty czasu pracy - nie stwierdzono nieprawidłowości
   • listy obecności - obecność w pracy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach obecności. Skontrolowano listy obecności za III kwartał 2004 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości

   Pozostała dokumentacja dot. dyscypliny i czasu pracy

   • ewidencja wyjść prywatnych i służbowych - późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach pracy poza jednostkę wymaga wypisania się w książce wyjść. Jednostka prowadzi ewidencję wyjść prywatnych i służbowych, gdzie pracownicy wpisują datę wyjścia, imię i nazwisko, godzinę wyjścia i powrotu, cel wyjścia, podpis pracownika. Nie wnosi się uwag do sposobu prowadzenia w/w ewidencji
   • ewidencja nadgodzin
   • ewidencja dyżurów

   Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji dyscypliny i czasu pracy.

Na powyższych stwierdzeniach protokół zakończono

Protokół sporządziła Jolanta Gzyl - inspektor Referatu Kontroli Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice.

Katowice, dnia 14 października 2004 r.

[ ... ]


Dostęp do pełnej wersji powyższego dokumentu można uzyskać na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony w sekretariacie Muzeum Historii Katowic

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyciąg z protokołu kontroli w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych - z dnia 14 października 2004
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:08.02.2005 11:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Wojewoda
Informację aktualizował:Tomasz Lison
Data aktualizacji:06.10.2014 12:13