Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2004

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice, ul. Ks. J. Szafranka 9
dział - 921
ozdział - 92118

Przychody Plan Wykonanie
I. Przychody własne 40 000,00 zł 54 844,29 zł
1/ Przychody z działalności kulturalnej 40 000,00 zł 32 854,30 zł
2/ Przychody z działalności gospodarczej    
3/ Darowizny pieniężne    
4/ Odsetki   1 492,60 zł
5/ Przychody pozostałe   20 497,39 zł
 
II. Dotacje 3 012 559,00 zł 2 730 559,00 zł
1/ Dotacje z budżetu miasta
(w tym remonty)
3 012 599,00 zł
282 000,00 zł
2 730 559,00 zł
44 984,82 zł
 
OGÓŁEM PRZYCHODY (I + II) 3 052 559,00 zł 2 785 403,29 zł

Koszty Plan Wykonanie
I. Wynagrodzenia 1 292 722,00 zł 1 292 722,26 zł
1/ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 1 174 621,00 zł 1 174 621,00 zł
2/ wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, zlecenia, honoraria 118 101,00 zł 118 101,26 zł
 
II. Koszty świadczeń na rzecz pracowników 278 121,00 zł 278 121,23 zł
1/ składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 234 228,00 zł 234 228,72 zł
2/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 178,00 zł 31 178,00 zł
3/ inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 12 715,00 zł 12 714,51 zł
 
III Pozostałe koszty rzeczowe 1 164 929,00 zł 1 164 929,04 zł
1/ amortyzacja 52 304,00 zł 52 303,97 zł
2/ materiały 125 611,00 zł 125 610,95 zł
3/ energia 111 192,00 zł 111 192,15 zł
4/ zakup usług remontowych 44 985,00 zł 44 984,82 zł
5/ zakup usług pozostałych 800 273,00 zł 800 273,29 zł
6/ podatki i opłaty 0,00 zł 0,00 zł
7/ pozostałe koszty 30 564,00 zł 30 563,86 zł
 
OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III) 2 735 772,00 zł 2 735 772,53 zł
Dzieła sztuki, eksponaty, zbiory biblioteczne 171 000,00 zł 89 126,00 zł
Wynik finansowy   49 630,72zł
Zakupy zbiorów muzealnych 128 393,00 zł 128 392,62 zł
Zakupy inwestycyjne z dotacji z budżetu 17 500,00 zł 17 331,40 zł

Informacje uzupełniające stan na
01.01.2004 r.
stan na
koniec okresu sprawozd.
1/ Należności 11 595,22 zł 1 678,91 zł
2/ Środki pieniężne 119 285,96 zł 103 067,60 zł
3/ Zobowiązania 95 545,24 zł 105 247,63 zł
w tym z tytułu dostaw i usług 34 596,98 zł 95 013,48 zł
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 60 948,26 zł 0,00 zł
 
4/ Inwestycje i zakupy inwestycyjne, muzealia   17 331,40 zł
ogółem nakłady    
z tego: finansowane z dotacji   17 331,40 zł
finansowane środkami własnymi    

Katowice 27.01.2005 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za rok 2004
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:01.02.2005 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:03.02.2005 10:07