PLAN FINANSOWY
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2014

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9

     
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2013r.
Plan 2014r. Wsk. % (3:2)
1 2 3 4
Stan należności na początek roku
91.061


Stan zobowiązań na początek roku
205.332


Stan środków pieniężnych na początek roku
131.018


I. Przychody ogółem
4.007.234
3.740.134
93,33
1/ przychody własne
110.000
70.000
63,64
w tym: z działalności kulturalnej
100.000
22.000
22,00
- z działalności gospodarczej
3.000
43.000
14,33
- pozostałe
7.000
5.000
71,43
2/ dotacja z budżetu miasta
3.897.234
3.670.134
94,17
w tym: dotacja na remonty
60.000
26.000
43,33
3/ dot.z budż. m-celowa
-


II. Koszty ogółem 4.177.234
3.920.134
93,85
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
2.432.770
2.397.001
98,53
w tym: wynagrodzenia osobowe
1.897.770
1.852.001
97,59
- pozostałe wynagrodzenia
100.000
100.000
100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne
355.000
365.000
102,82
- inne świadczenia na rzecz pracowników
80.000
80.000
100,00
2/ remonty
64.063
26.000
40,59
3/ amortyzacja
180.000
180.000
100
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
49.509


5/ zakup towarów i usług
1.202.892
1.217.133
101,18
6/ pozostałe koszty
248.000
100.000
40,32
III. Wynik finansowy (I-II)
-170.000
-180.000

IV. Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych
180.000
180.000
100
inwestycje
363.471
369.500
101,66
finansowane środkami własnymi
10.000
0,00
-
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:
353.471
369.500
104,53
inwestycje
-


zakupy inwestycyjne
353.471
369.500
104,53
Stan należności na koniec rokuStan zobowiązań na koniec rokuStan środków pieniężnych na koniec roku
-


Katowice, dnia 06.12.2013r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan finansowy instytucji kultury na rok 2014
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:02.09.2014 13:50