INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES 01.01. - 31.12.2013

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9

     
Wyszczególnienie Plan na 01.01.2013    Plan po zmianach
WYKONANIE Wsk. % (3:2)
1 2 3 45
Stan należności na początek roku


91 060,80

Stan zobowiązań na początek roku


205 332,25

Stan środków pieniężnych na początek roku


131 017,72

I. Przychody ogółem
3 705 000
4 045 690
4 045 470,19
100,00
w tym:
1/ przychody własne
70 000
148 456
148 456,19
100,00
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta
3 635 000
3 897 234
3 897 014,00
100,00
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące
0
0
0,00
0,00
4/ pozostałe dotacje bieżące
0
0
0,00
0,00
II. Koszty ogółem
3 885 000
4 273 128
4 272 688,12
99,99
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
2 372 617
2 427 765
2 427 712,17
100,00
w tym:
- wynagrodzenia osobowe
1 837 617
1 897 770
1 897 718,30
100,00
- pozostałe wynagrodzenia
100 000
98 433
98 433,00
100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne
355 000
350 443
350 442,55
100,00
- inne świadczenia na rzecz pracowników
80 000
81 119
81 118,32
100,00
2/ amortyzacja
180 000
254 164
254 164,30
100,00
3/ zakup towarów i usług 1 217 383
1 247 880
1 247 879,81
100,00
4/ remonty
60 000
64 283
64 062,84
x
5/ pozostałe koszty
55 000
229 526
229 359,48
99,93
6/ płatności odsetkowe
0
49 510
49 509,52
100,00
III. Wynik finansowy
-180 000
-227 438
-227 217,93
99,90


inwestycje
357 000
367 000
362 866,43
98,87
finansowane środkami własnymi
0
10 000
10 000,00
100,00
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:
357 000
357 000
352 866,43
98,84
inwestycje
0
0
0,00
0,00
zakupy inwestycyjne
357 000
357 000
352 866,43
98,84
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego


85 790,50

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego

165 335,37

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

48 408,26


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów za rok 2013
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:01.09.2014 15:31