PLAN FINANSOWY
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2012

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9

     
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2011r.
Projekt planu na 2012r. Wsk. % (3:2)
1 2 3 4
Stan należności na początek roku
77.065
70.000

Stan zobowiązań na początek roku
205.886
200.00

Stan środków pieniężnych na początek roku
229.377
230.556

I. Przychody ogółem
3.996.038
4.225.233
105,74
A. Przychody bieżące
3.632.338
3.796.333
104,51
1/ przychody własne
119.000
100.000
84,03
w tym: z działalności kulturalnej
70.000
80.000
114,29
- z działalności gospodarczej
25.000
15.000
60,00
- pozostałe
24.000
5.000
20,83
2/ dotacja z budżetu miasta
3.513.338
3.696.333
105,21
w tym: dotacja na remonty
37.500
200.100
533,60
3/ pozostałe dotacje bieżąceB. Dotacja celowa na inwestycje
363.700
428.900
117,93
3. Koszty ogółem 3.782.338
3.976.333
105,13
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
2.279.311
2.256.858
99,01
w tym: wynagrodzenia osobowe
1.737.505
1.761.958
101,41
- pozostałe wynagrodzenia
150.000
100.000
66,67
- składki na ubezpieczenie społeczne
313.306
314.900
100,51
- inne świadczenia na rzecz pracowników
78.500
80.000
101,91
2/ remonty
57.500
200.100
348,00
3/ amortyzacja
150.000
180.000
120,00
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań5/ zakup towarów i usług
1.262.527
1.301.375
103,08
6/ pozostałe koszty
33.000
38.000
115,15
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej (I.A-II)
-150.000
-180.000
120,00
IIIa. Wynik finansowy ogółem
213.700
248.900
116,47
IV. Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych
150.000
180.000
120,00
inwestycje
363.700
428.900
117,93
finansowane środkami własnymifinansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:
363.700
428.900
117,93
inwestycje

100.000

zakupy inwestycyjne
363.700
328.900
90,43
Stan należności na koniec roku
70.000
80.000

Stan zobowiązań na koniec roku
200.000
200.000

Stan środków pieniężnych na koniec roku
230.556
220.556


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan finansowy instytucji kultury na rok 2012
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:29.08.2014 09:51