Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury za okres 01.01.-31.12.2011

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice, ul. Ks. J. Szafranka 9

Przychody Plan Wykonanie
I. Przychody własne 125 000,00 zł 127 674,28 zł
1/ Przychody z działalności kulturalnej 90 000,00 zł 92 165,72 zł
2/ Przychody z działalności gospodarczej 11 000,00 zł
11 037,54 zł
3/ Darowizny pieniężne 20 000,00 zł
20 000,00 zł
4/ Odsetki 2 000,00
2 004,78
5/ Przychody pozostałe 2 000,00
2 466,24
 
II. Dotacje 3 513 338,00
3 513 338,00
1/ Dotacje z budżetu miasta
(w tym remonty)
3 513 338,00 zł
37 500,00 zł
3 513 338,00 zł
37 500,00 zł
 
OGÓŁEM PRZYCHODY (I + II) 3 638 338,00 zł 3 641 012,28 zł

Koszty Plan Wykonanie
I. Wynagrodzenia 1 887 505,00 zł 1 880 109,96 zł
1/ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 1 737 505,00 zł 1 737 504,46 zł
2/ wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, zlecenia, honoraria 150 000,00 zł 142 605,50 zł
 
II. Koszty świadczeń na rzecz pracowników 375 700,00 zł 374 931,96 zł
1/ składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 301 200,00 zł 300 436,15 zł
2/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 500,00 zł 56 000,00 zł
3/ inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 18 000,00 zł 18 495,81 zł
 
III Pozostałe koszty rzeczowe 1 525 133,00 zł 1 509 407,75 zł
1/ amortyzacja 208 000,00 zł 207 932,35 zł
2/ materiały 158 000,00 zł 157 935,47 zł
3/ energia 140 000,00 zł 139 854,44 zł
4/ zakup usług remontowych 57 500,00 zł 54 706,12 zł
5/ zakup usług pozostałych 881 633,00 zł 873 594,03 zł
6/ podatki i opłaty 5 000,00 zł 4 771,38 zł
7/ pozostałe koszty 75 000,00 zł 70 613,96 zł
 
OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III) 3 788 338,00 zł 3 764 449,67 zł
Dotacje majątkowe
363 700,00 zł 362 314,56 zł
Wynik finansowy -150 000,00 zł
-123 437,39 zł


>
Informacje uzupełniające stan na
01.01.2011 r.
stan na
koniec okresu sprawozd.
1/ Należności 77 064,80 zł 83 268,77 zł
w tym: z tytułu dostaw i usług
1 797,80 zł 145,00 zł
z tytułu podatków i ubezp. społ.
75 267,00 zł 83 123,77 zł
pozostałe

2/ Środki pieniężne 230 666,30 zł 201 371,00 zł
3/ Zobowiązania 205 885,54 zł 163 529,40 zł
w tym z tytułu dostaw i usług 148 143,24 zł 83 142,98 zł
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 57 742,30 zł
80 386,42 zł
 
4/ Inwestycje i zakupy inwestycyjne  
ogółem nakłady   365 314,56
z tego: finansowane z dotacji   362 314,56 zł
finansowane środkami własnymi   3 000,00
 
należności wymagalne
  60,00
zobowiązania wymagalne
  0,00

Katowice 13.02.2012 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów za rok 2011
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:28.08.2014 13:49