PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2011

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9
dział - 921
rozdział - 92118

I. PLAN PRZYCHODÓW
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2010
Plan na 2011 Wsk. % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
1. Przychody ogółem 3.404.459 3.519.112 103,37  
dotacja z budżetu miasta 3.284.459 3.449.112 105,01
przychody własne: w tym 120.000 70.000 58,33
działalność kulturalna
55.000 60,000 109,09
remont prac. Teatr.-Filmowej

37.500
  X X
X X
2. Dotacja na inwestycje 324.000
363.700 X
w tym: Zakup dzieł sztuki i eksponatów - zakupy inwestycyjne
260.000
64.000
258.700
105.000
X
II. PLAN KOSZTÓW
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2010
Plan na 2011 Wsk % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
3. Koszty ogółem 3.464.459 3.579.112 103,31  
Wynagrodzenie + pochodne 2.034.586 2.082.041 102,33
Wynagr. z tyt. umowy o pracę 1.635.961 1.683.505 102,91 tabela kalkulacyjna
Wynagr. z tyt. umów o dzieło 105.000 95.000 90,48  
Zlecenia, honoraria  
Składki z tyt. ubezp.społeczn. 253.544 262.290 103,45
Składki na Fundusz Pracy 40.081 41.246 102,91
Odpisy na zakł.fun.świad.socj. 50.267 55.000 109,42
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagr. 22.000 22.000 100,00
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2010
Plan na 2011 Wsk % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
Pozostałe koszty 1.357.606 1.420.071 104,60  
Amortyzacja 60.000 60.000 100,00
Podróże służbowe i krajowe 30.000 20.000 66,67
Zużycie energii 110.000 130.000 118,18
Zakup usług remontowych 142.504 37.500
26,32
Zużycie materiałów 130.000 130.000 100,00
Usługi obce 849.102 1.019.571 120,08
Podatki i opłaty
3.000 3.000 100,00
Pozostałe koszty 33.000 20.000 60,61
Wynik finansowy -60.000 -60.000  
4.Wydatki majątkowe

324.000 363.700
X
finans. z dotacji - >zakup muzealiów 260.000
258.700 X
finans. ze śr. własnych - >zakup muzealiów -
-
finans. z dotacji - zakupy inwestycyjne
64.000
105.000

DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty
średnia płaca(bez wypłat jednorazowych)
46
2.856,30
50
2.761,13
108,70
96,67
 
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji 142.504 37.500
26,32

Katowice 2011.02.25

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan finansowy instytucji kultury na rok 2011
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:28.08.2014 13:10