Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury za okres 01.01.-31.12.2010

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice, ul. Ks. J. Szafranka 9

Przychody Plan Wykonanie
I. Przychody własne 146 585,00 zł 146 584,98 zł
1/ Przychody z działalności kulturalnej 73 400,00 zł 73 399,72 zł
2/ Przychody z działalności gospodarczej    
3/ Darowizny pieniężne
 
4/ Odsetki 1 965,00
1 965,48
5/ Przychody pozostałe 71 220,00
71 219,78
 
II. Dotacje 3 284 459,00
3 283 601,25
1/ Dotacje z budżetu miasta
(w tym remonty)
3 284 459,00 zł
142 504,00 zł
3 283 601,25 zł
141 646,25 zł
 
OGÓŁEM PRZYCHODY (I + II) 3 431 044,00 zł 3 430 186,23 zł

Koszty Plan Wykonanie
I. Wynagrodzenia 1 742 651,00 zł 1 742 650,90 zł
1/ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 1 635 961,00 zł 1 635 960,90 zł
2/ wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, zlecenia, honoraria 106 690,00 zł 106 690,00 zł
 
II. Koszty świadczeń na rzecz pracowników 356 111,00 zł 356 110,28 zł
1/ składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 281 421,00 zł 281 420,77 zł
2/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 773,00 zł 49 772,40 zł
3/ inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 24 917,00 zł 24 917,11 zł
 
III Pozostałe koszty rzeczowe 1 392 282,00 zł 1 435 522,59 zł
1/ amortyzacja 60 000,00 zł 72 827,21 zł
2/ materiały 118 561,00 zł 118 560,67 zł
3/ energia 119 213,00 zł 119 212,46 zł
4/ zakup usług remontowych 142 504,00 zł 142 862,39 zł
5/ zakup usług pozostałych 894 912,00 zł 924 968,94 zł
6/ podatki i opłaty 3 046,00 zł 3 045,58 zł
7/ pozostałe koszty 54 046,00 zł 54 045,34 zł
 
OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III) 3 491 044,00 zł 3 534 283,77 zł
Dotacje majątkowe
324 000,00 zł 312 773,76 zł
Wynik finansowy -60 000,00 zł
-104 097,54 zł


>
Informacje uzupełniające stan na
01.01.2010 r.
stan na
koniec okresu sprawozd.
1/ Należności 92 787,33 zł 77 064,80 zł
w tym: z tytułu dostaw i usług
17 437,66 zł 1 797,80 zł
z tytułu podatków i ubezp. społ.
75 349,67 zł 75 267,00 zł
pozostałe

2/ Środki pieniężne 271 597,82 zł 229 377,02 zł
3/ Zobowiązania 176 534,69 zł 205 885,54 zł
w tym z tytułu dostaw i usług 76 426,96 zł 148 143,24 zł
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 100 107,73 zł
57 742,30 zł
 
4/ Inwestycje i zakupy inwestycyjne  
ogółem nakłady   312 963,86
z tego: finansowane z dotacji   312 773,76 zł
finansowane środkami własnymi   190,10
 
należności wymagalne
  122,50
zobowiązania wymagalne
  0,00

Katowice 18.02.2011 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów za rok 2010
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:28.08.2014 12:45