PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2010

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9
dział - 921
rozdział - 92118

I. PLAN PRZYCHODÓW
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2009
Plan na 2010 Wsk. % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
1. Przychody ogółem 3.444.650 3.264.612 94,77  
dotacja z budżetu miasta 3.347.650 3.194.612 95,43
przychody własne: w tym 97.000 70.000 72,16
działalność kulturalna
62.000 60,000 96,77
  X X
X X
2. Dotacja na inwestycje 339.000
324.000 X
w tym: Zakup dzieł sztuki i eksponatów - zakupy inwestycyjne
259.000
80.000
260.000
64.000
X
II. PLAN KOSZTÓW
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2009
Plan na 2010 Wsk % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
3. Koszty ogółem 3.467.650 3.324.612 95,88  
Wynagrodzenie + pochodne 2.065.901 2.002.841 96,95
Wynagr. z tyt. umowy o pracę 1.605.625 1.617.561 100,74 tabela kalkulacyjna
Wynagr. z tyt. umów o dzieło 170.000 95.000 55,88  
Zlecenia, honoraria  
Składki z tyt. ubezp.społeczn. 251.157 251.161 100,00
Składki na Fundusz Pracy 39.119 39.119 100,00
Odpisy na zakł.fun.świad.socj. 47.000 47.669 101,42
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagr. 17.913 22.000 122,82
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2009
Plan na 2010 Wsk % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
Pozostałe koszty 1.336.836 1.252.102 93,66  
Amortyzacja 60.000 60.000 100,00
Podróże służbowe i krajowe 25.000 30.000 120,00
Zużycie energii 125.000 110.000 88,00
Zakup usług remontowych 100.000 100.000
100,00
Zużycie materiałów 180.000 115.000 63,89
Usługi obce 825.836 814.102 98,58
Podatki i opłaty
3.000 3.000 100,00
Pozostałe koszty 18.000 20.000 111,11
Wynik finansowy -23.000 -60.000  
4.Wydatki majątkowe

339.000 324.000
X
finans. z dotacji - >zakup muzealiów 259.000
260.000 X
finans. ze śr. własnych - >zakup muzealiów -
-
finans. z dotacji - zakupy inwestycyjne
80.000
64.000

DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty
średnia płaca(bez wypłat jednorazowych)
46
2.856,30
46
2.856,30
100,00
100,00
 
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji 100.000 100.000
100,00

Katowice 2009.12.11

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan finansowy instytucji kultury na rok 2010
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:28.08.2014 11:49