Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury za okres 01.01.-31.12.2009

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice, ul. Ks. J. Szafranka 9

Przychody Plan Wykonanie
I. Przychody własne 102 200,00 zł 102 209,66 zł
1/ Przychody z działalności kulturalnej 67 700,00 zł 67 684,00 zł
2/ Przychody z działalności gospodarczej    
3/ Darowizny pieniężne
 
4/ Odsetki 2 700,00
2 721,09
5/ Przychody pozostałe 31 800,00
31 804,57
 
II. Dotacje 3 449 650,00
3 344 956,50
1/ Dotacje z budżetu miasta
(w tym remonty)
3 449 650,00 zł
202 000,00 zł
3 344 956,50 zł
97 306,50 zł
 
OGÓŁEM PRZYCHODY (I + II) 3 551 850,00 zł 3 447 166,16 zł

Koszty Plan Wykonanie
I. Wynagrodzenia 1 775 625,00 zł 1 745 972,91 zł
1/ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 1 605 625,00 zł 1 605 557,41 zł
2/ wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, zlecenia, honoraria 170 000,00 zł 140 415,50 zł
 
II. Koszty świadczeń na rzecz pracowników 355 189,00 zł 350 492,69 zł
1/ składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 290 276,00 zł 286 203,54 zł
2/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 913,00 zł 47 668,54 zł
3/ inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 22 000,00 zł 16 620,61 zł
 
III Pozostałe koszty rzeczowe 1 438 836,00 zł 1 316 697,96 zł
1/ amortyzacja 71 000,00 zł 70 349,88 zł
2/ materiały 130 000,00 zł 124 935,44 zł
3/ energia 80 000,00 zł 60 501,49 zł
4/ zakup usług remontowych 202 000,00 zł 108 838,95 zł
5/ zakup usług pozostałych 909 836,00 zł 907 449,37 zł
6/ podatki i opłaty 3 000,00 zł 2 699,61 zł
7/ pozostałe koszty 43 000,00 zł 41 923,22 zł
 
OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III) 3 569 650,00 zł 3 413 163,56 zł
Dotacje majątkowe
339 000,00 zł 336 787,74 zł
Wynik finansowy -17 800,00 zł
34 002,60 zł

Informacje uzupełniające stan na
01.01.2009 r.
stan na
koniec okresu sprawozd.
1/ Należności 179 728,00 zł 92 787,33 zł
2/ Środki pieniężne 84 756,68 zł 271 597,82 zł
3/ Zobowiązania 161 757,49 zł 176 534,69 zł
w tym z tytułu dostaw i usług 73 395,92 zł 76 426,96 zł
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 87 329,71 zł
100 107,73 zł
 
4/ Inwestycje i zakupy inwestycyjne   336 787,74
ogółem nakłady    
z tego: finansowane z dotacji   336 787,74 zł
finansowane środkami własnymi  

Katowice 25.02.2010 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów za rok 2009
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:27.08.2014 14:43