PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2009

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9
dział - 921
rozdział - 92118

I. PLAN PRZYCHODÓW
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2008
Plan na 2009 Wsk. % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
1. Przychody ogółem 3.395.455 3.509.650 103,36  
dotacja z budżetu miasta 3.285.455 3.449.650 105,00
przychody własne: w tym 110.000 60.000 54,55
sprzedaż usług 50.000 10,000 20,00
  X X
X X
2. Dotacja na inwestycje 303.573
339.000 X
w tym: Zakup dzieł sztuki i eksponatów - zakupy inwestycyjne
200.000
103.573
259.000
80.000
X
II. PLAN KOSZTÓW
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2008
Plan na 2009 Wsk % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
3. Koszty ogółem 3.404.285 3.569.650 104,86  
Wynagrodzenie + pochodne 1.945.100 2.065.901 106,21
Wynagr. z tyt. umowy o pracę 1.503.652 1.605.625 106,78 tabela kalkulacyjna
Wynagr. z tyt. umów o dzieło 170.000 170.000 100,00  
Zlecenia, honoraria  
Składki z tyt. ubezp.społeczn. 234.948 251.157 106,90
Składki na Fundusz Pracy 36.500 39.119 107,18
Odpisy na zakł.fun.świad.socj. 43.000 42.913 99,80
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagr. 22.000 22.000 100,00
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2008
Plan na 2009 Wsk % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
Pozostałe koszty 1.394.185 1.438.836 103,20  
Amortyzacja 100.000 60.000 60,00
Podróże służbowe i krajowe 32.000 25.000 78,13
Zużycie energii 123.000 125.000 101,63
Zakup usług remontowych 81.185 202.000
248,81
Zużycie materiałów 185.000 180.000 97,30
Usługi obce 847.000 825.836 97,50
Podatki i opłaty
3.000 3.000 100,00
Pozostałe koszty 23.000 18.000 78,26
Wynik finansowy -8.830 -60.000  
4.Wydatki majątkowe

383.239 339.000
X
finans. z dotacji - >zakup muzealiów 200.000
259.000 X
finans. ze śr. własnych - >zakup muzealiów 79.666
-
finans. z dotacji - zakupy inwestycyjne
103.573
80.000

DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty
średnia płaca(bez wypłat jednorazowych)
46
2.657,85
46
2.856,30
100,00
107,47
 
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji 81.185 202.000
248,81

Katowice 2008.12.15

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan finansowy instytucji kultury na rok 2009
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:27.08.2014 13:56