Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury za okres 01.01.-31.12.2008

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice, ul. Ks. J. Szafranka 9

Przychody Plan Wykonanie
I. Przychody własne 96 000,00 zł 117 768,69 zł
1/ Przychody z działalności kulturalnej 58 000,00 zł 79 939,97 zł
2/ Przychody z działalności gospodarczej    
3/ Darowizny pieniężne
 
4/ Odsetki 5 000,00
4 894,37
5/ Przychody pozostałe 33 000,00
32 934,35
 
II. Dotacje 3 289 270,00
3 285 455,12
1/ Dotacje z budżetu miasta
(w tym remonty)
3 289 270,00 zł
85 000,00 zł
3 285 455,12 zł
81 185,12 zł
 
OGÓŁEM PRZYCHODY (I + II) 3 385 270,00 zł 3 403 223,81 zł

Koszty Plan Wykonanie
I. Wynagrodzenia 1 693 007,00 zł 1 692 922,63 zł
1/ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 1 503 652,00 zł 1 503 567,78 zł
2/ wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, zlecenia, honoraria 189 355,00 zł 189 354,85 zł
 
II. Koszty świadczeń na rzecz pracowników 333 412,00 zł 333 410,66 zł
1/ składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 267 873,00 zł 267 872,19 zł
2/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 000,00 zł 43 000,00 zł
3/ inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 22 539,00 zł 22 538,47 zł
 
III Pozostałe koszty rzeczowe 1 418 851,00 zł 1 456 306,01 zł
1/ amortyzacja 108 867,00 zł 108 866,05 zł
2/ materiały 177 210,00 zł 177 208,80 zł
3/ energia 100 400,00 zł 100 398,75 zł
4/ zakup usług remontowych 85 000,00 zł 81 185,12 zł
5/ zakup usług pozostałych 890 327,00 zł 931 601,79 zł
6/ podatki i opłaty 2 270,00 zł 2 269,44 zł
7/ pozostałe koszty 54 777,00 zł 54 776,06 zł
 
OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III) 3 445 270,00 zł 3 482 639,30 zł
Dotacje majątkowe
309 000,00 zł 303 573,48 zł
Wynik finansowy -60 000,00 zł
-79 415,49 zł

Informacje uzupełniające stan na
01.01.2008 r.
stan na
koniec okresu sprawozd.
1/ Należności 209 301,50 zł 179 728,00 zł
2/ Środki pieniężne 121 849,66 zł 84 756,68 zł
3/ Zobowiązania 110 162,80 zł 161 757,49 zł
w tym z tytułu dostaw i usług 109 073,38 zł 73 395,92 zł
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
87 329,71 zł
 
4/ Inwestycje i zakupy inwestycyjne   383 003,39
ogółem nakłady    
z tego: finansowane z dotacji   303 573,48 zł
finansowane środkami własnymi   79 429,91 zł

Katowice 23.02.2009 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów za rok 2008
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:27.08.2014 13:20