PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2008

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9
dział - 921
rozdział - 92118

I. PLAN PRZYCHODÓW
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2007
Plan na 2008 Wsk. % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
1. Przychody ogółem 3.173.221 3.265.291 102,90  
dotacja z budżetu miasta 3.098.221 3.197.291 103,20
przychody własne: w tym 75.000 68.000 90,67
sprzedaż usług 10.000 10,000 100,00
  X X
X X
2. Dotacja na inwestycje 266.700
309.00 X
w tym: Zakup dzieł sztuki i eksponatów - zakupy inwestycyjne
121.000
145.700
200.000
109.00
X
II. PLAN KOSZTÓW
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2007
Plan na 2008 Wsk % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
3. Koszty ogółem 3.223.221 3.325.291 103,17  
Wynagrodzenie + pochodne 1.774.311 1.890.086 106,53
Wynagr. z tyt. umowy o pracę 1.370.513 1.424.670 103,95 tabela kalkulacyjna
Wynagr. z tyt. umów o dzieło 130.000 206.965 159,20  
Zlecenia, honoraria  
Składki z tyt. ubezp.społeczn. 239.976 223.057 92,95
Składki na Fundusz Pracy 33.822 35.394 104,65
Odpisy na zakł.fun.świad.socj. 38.500 38.205 99,23
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagr. 17.789 22.000 123,67
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2007
Plan na 2008 Wsk % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
Pozostałe koszty 1.392.621 1.375.000 98,73  
Amortyzacja 50.000 60.000 120,00
Podróże służbowe i krajowe 20.000 30.000 150,00
Zużycie energii 143.000 143.000 100,00
Zakup usług remontowych 140.000 85.000
60,71
Zużycie materiałów 134.021 135.000 100,73
Usługi obce 872.600 894.000 102,45
Podatki i opłaty
3.000 3.000 100,00
Pozostałe koszty 30.000 25.000 83,33
Wynik finansowy -50.000 -60.000  
4.Wydatki majątkowe

419.981 309.000
X
finans. z dotacji - >zakup muzealiów 121.000
200.000 X
finans. ze śr. własnych - >zakup muzealiów 153.281
-
finans. z dotacji - zakupy inwestycyjne
145.700
109.000

DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty
średnia płaca(bez wypłat jednorazowych)
46,15
2.434,25
46,15
2.521,75
100,00
103,59
 
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji 140.000 85.000
60,71

Katowice 2007.12.13

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan finansowy instytucji kultury na rok 2008
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:27.08.2014 12:55