Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury za okres 01.01.-31.12.2007

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice, ul. Ks. J. Szafranka 9

Przychody Plan Wykonanie
I. Przychody własne 75 000,00 zł 106 110,70 zł
1/ Przychody z działalności kulturalnej 65 000,00 zł 54 933,34 zł
2/ Przychody z działalności gospodarczej    
3/ Darowizny pieniężne
 
4/ Odsetki
1 168,27
5/ Przychody pozostałe 10 000,00
50 009,09
 
II. Dotacje 3 098 221,00 zł 3 090 413,73 zł
1/ Dotacje z budżetu miasta
(w tym remonty)
3 098 221,00 zł
140 000,00 zł
3 090 413,73 zł
132 192,73 zł
 
OGÓŁEM PRZYCHODY (I + II) 3 173 221,00 zł 3 196 524,43 zł

Koszty Plan Wykonanie
I. Wynagrodzenia 1 530 000,00 zł 1 527 901,74 zł
1/ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 1 370 513,00 zł 1 370 509,74 zł
2/ wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, zlecenia, honoraria 159 487,00 zł 157 392,00 zł
 
II. Koszty świadczeń na rzecz pracowników 330 087,00 zł 327 184,41 zł
1/ składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 273 798,00 zł 272 859,20 zł
2/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 500,00 zł 38 200,00 zł
3/ inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 17 789,00 zł 16 125,21 zł
 
III Pozostałe koszty rzeczowe 1 363 134,00 zł 1 278 845,79 zł
1/ amortyzacja 117 000,00 zł 116 330,10 zł
2/ materiały 150 000,00 zł 148 261,73 zł
3/ energia 106 000,00 zł 105 204,22 zł
4/ zakup usług remontowych 140 000,00 zł 132 192,73 zł
5/ zakup usług pozostałych 787 134,00 zł 715 913,60 zł
6/ podatki i opłaty 3 000,00 zł 2 572,33 zł
7/ pozostałe koszty 60 000,00 zł 58 371,08 zł
 
OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III) 3 223 221,00 zł 3 133 931,94 zł
Dotacje majątkowe
266 700,00 zł 246 950,59 zł
Wynik finansowy -50 000,00 zł
62 592,49 zł

Informacje uzupełniające stan na
01.01.2007 r.
stan na
koniec okresu sprawozd.
1/ Należności 108 389,89 zł 209 301,50 zł
2/ Środki pieniężne 222 235,06 zł 121 849,66 zł
3/ Zobowiązania 94 479,86 zł 109 063,38 zł
w tym z tytułu dostaw i usług 85 338,86 zł 109 063,38 zł
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 9 141,00 zł

 
4/ Inwestycje i zakupy inwestycyjne   400 053,97
ogółem nakłady    
z tego: finansowane z dotacji   246 950,59 zł
finansowane środkami własnymi   153 103,38 zł

Katowice 27.02.2008 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów za rok 2007
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:27.08.2014 12:24