PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2007

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9
dział - 921
rozdział - 92118

I. PLAN PRZYCHODÓW
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2006
Plan na 2007 Wsk. % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
1. Przychody ogółem 3.041.134 3.100.751 101,96  
dotacja z budżetu miasta 2.976.134 3.035.751 102,00
przychody własne: w tym 65.000 65.000 100,00
sprzedaż usług 10.000 10,000 100,00
  X X
X X
2. Dotacja na inwestycje 149.000
266.700 X
w tym: Zakup dzieł sztuki i eksponatów - zakupy inwestycyjne
121.000
28.000
121.000
145.700
X
II. PLAN KOSZTÓW
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2006
Plan na 2007 Wsk % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
3. Koszty ogółem 3.077.134 3.150.751 103,50  
Wynagrodzenie + pochodne 1.592.100 1.661.641 104,37
Wynagr. z tyt. umowy o pracę 1.269.108 1.310.751 103,28 tabela kalkulacyjna
Wynagr. z tyt. umów o dzieło 65.000 87.000 133,85  
Zlecenia, honoraria  
Składki z tyt. ubezp.społeczn. 227.492 231.385 101,71
Składki na Fundusz Pracy 30.500 32.505 106,57
Odpisy na zakł.fun.świad.socj. 32.904 36.289 110,29
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagr. 12.096 20.000 165,34
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2006
Plan na 2007 Wsk % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
Pozostałe koszty 1.440.034 1.432.821 99,50  
Amortyzacja 50.000 50.000 100,00
Podróże służbowe i krajowe 17.000 15.000 88,24
Zużycie energii 148.000 143.000 96,62
Zakup usług remontowych 150.200 140.000
93,21
Zużycie materiałów 143.000 134.021 93,72
Usługi obce 904.834 930.800 102,87
Pozostałe koszty 27.000 20.000 74,07
Wynik finansowy -36.000 -50.000  
4.Wydatki majątkowe

163.000 266.700
X
finans. z dotacji - >zakup muzealiów 135.000
 121.000 X
finans. z dotacji - zakupy inwestycyjne
28.000
145.700
X
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty
średnia płaca(bez wypłat jednorazowych)
45,15
2.271,13
46,15
2.346
102,21
103,30
 
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji 131.532 140.000
106,44

Katowice 2006.12.18

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan finansowy instytucji kultury na rok 2007
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:27.08.2014 11:41