Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury za okres 01.01.-31.12.2006

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice, ul. Ks. J. Szafranka 9

Przychody Plan Wykonanie
I. Przychody własne 89 800,00 zł 89 725,18 zł
1/ Przychody z działalności kulturalnej 42 100,00 zł 42 062,11 zł
2/ Przychody z działalności gospodarczej    
3/ Darowizny pieniężne
 
4/ Odsetki 1 100,00
1 066,68
5/ Przychody pozostałe 46 600,00
46 596,39
 
II. Dotacje 2 976 134,00 zł 2 975 474,03 zł
1/ Dotacje z budżetu miasta
(w tym remonty)
2 976 134,00 zł
131 532,00 zł
2 975 474,03 zł
130 872,03 zł
 
OGÓŁEM PRZYCHODY (I + II) 3 065 934,00 zł 3 065 199,21 zł

Koszty Plan Wykonanie
I. Wynagrodzenia 1 344 108,00 zł 1 343 374,56 zł
1/ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 1 269 108,00 zł 1 268 951,56 zł
2/ wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, zlecenia, honoraria 75 000,00 zł 74 423,00 zł
 
II. Koszty świadczeń na rzecz pracowników 302 992,00 zł 292 139,20 zł
1/ składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 257 992,00 zł 250 022,84 zł
2/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 100,00 zł 35 012,88 zł
3/ inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 9 900,00 zł 7 103,48 zł
 
III Pozostałe koszty rzeczowe 1 430 034,00 zł 1 274 403,80 zł
1/ amortyzacja 55 000,00 zł 54 769,21 zł
2/ materiały 145 000,00 zł 144 223,02 zł
3/ energia 148 000,00 zł 112 365,34 zł
4/ zakup usług remontowych 150 200,00 zł 149 539,99 zł
5/ zakup usług pozostałych 883 734,00 zł 765 741,34 zł
6/ podatki i opłaty 2 100,00 zł 2 068,47 zł
7/ pozostałe koszty 46 000,00 zł 45 696,43 zł
 
OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III) 3 077 134,00 zł 2 909 917,56 zł
Dotacje majątkowe
149 000,00 zł 148 912,41 zł
Wynik finansowy -11 200,00 zł
155 281,65 zł

Informacje uzupełniające stan na
01.01.2006 r.
stan na
koniec okresu sprawozd.
1/ Należności 106 529,17 zł 108 389,89 zł
2/ Środki pieniężne 93 130,20 zł 222 235,06 zł
3/ Zobowiązania 96 103,47 zł 94 479,86 zł
w tym z tytułu dostaw i usług 23 260,00 zł 85 338,86 zł
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
9 141,00 zł
 
4/ Inwestycje i zakupy inwestycyjne   162 879,39 zł
ogółem nakłady    
z tego: finansowane z dotacji   148 912,41 zł
finansowane środkami własnymi   13 966,98 zł

Katowice 23.02.2007 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów za rok 2006
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:27.08.2014 10:54