Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury za okres 01.01.-31.12.2005

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice, ul. Ks. J. Szafranka 9

Przychody Plan Wykonanie
I. Przychody własne 107 273,01 zł 112 096,94 zł
1/ Przychody z działalności kulturalnej 60 000,00 zł 65 480,48 zł
2/ Przychody z działalności gospodarczej    
3/ Darowizny pieniężne 17 773,01
17 773,01
4/ Odsetki 1 500,00
1 300,04
5/ Przychody pozostałe 28 000,00
27 543,41
 
II. Dotacje 2 927 360,00 zł 2 830 679,55 zł
1/ Dotacje z budżetu miasta
(w tym remonty)
2 927 360,00 zł
113 500,00 zł
2 830 679,55 zł
16 819,55 zł
 
OGÓŁEM PRZYCHODY (I + II) 3 034 633,01 zł 2 942 776,49 zł

Koszty Plan Wykonanie
I. Wynagrodzenia 1 346 782,00 zł 1 315 942,41 zł
1/ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 1 226 782,00 zł 1226 782,00 zł
2/ wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, zlecenia, honoraria 120 000,00 zł 89 160,41 zł
 
II. Koszty świadczeń na rzecz pracowników 279 600,00 zł 279 277,36 zł
1/ składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 240 000,00 zł 239 867,40 zł
2/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 100,00 zł 33 106,25 zł
3/ inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 6 500,00 zł 6 303,71 zł
 
III Pozostałe koszty rzeczowe 1 221 278,00 zł 1 118 398,89 zł
1/ amortyzacja 95 000,00 zł 96 987,39 zł
2/ materiały 157 000,00 zł 152 212,29 zł
3/ energia 123 000,00 zł 128 469,29 zł
4/ zakup usług remontowych 113 500,00 zł 16 819,55 zł
5/ zakup usług pozostałych 679 778,00 zł 671 078,96 zł
6/ podatki i opłaty 8 000,00 zł 7 835,89 zł
7/ pozostałe koszty 45 000,00 zł 44 995,52 zł
 
OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III) 2 847 660,00 zł 2 713 618,66 zł
Dzieła sztuki, eksponaty, zbiory biblioteczne 210 000,00 zł 208 978,00 zł
Wynik finansowy 186 973,01 zł
229 157,83 zł
Zakupy inwestycyjne z dotacji z budżetu 97 500,00 zł 80 123,81 zł

Informacje uzupełniające stan na
01.01.2005 r.
stan na
koniec okresu sprawozd.
1/ Należności 15 462,21 zł 105 944,66 zł
2/ Środki pieniężne 103 752,22 zł 93 130,20 zł
3/ Zobowiązania 123 082,17 zł 96 199.65 zł
w tym z tytułu dostaw i usług 108 171,90 zł 87 871,19 zł
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
15,00 zł
 
4/ Inwestycje i zakupy inwestycyjne   80 123,81 zł
ogółem nakłady    
z tego: finansowane z dotacji   80 123,81 zł
finansowane środkami własnymi    

Katowice 30.01.2006 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów za rok 2005
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:14.08.2014 08:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:26.08.2014 12:51