Regulamin organizacyjny


Regulamin Organizacyjny

Muzeum Historii Katowic

 

I.              Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Regulamin Organizacyjny określa organizację wewnętrzną Muzeum Historii Katowic (zwanego dalej Muzeum) oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

2.      Regulamin Organizacyjny nadaje Dyrektor Muzeum po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

3.      Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

4.      Wszelkie zmiany Regulaminu Organizacyjnego lub schematu organizacyjnego dokonywane są przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

§ 2

Muzeum działa na podstawie uchwały Nr XXXV/792/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowic w Katowicach; ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. 2012 poz. 406); ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 987 t.j); ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz właściwych przepisów prawa.

 

§ 3

Oświadczenie woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w imieniu Muzeum składa Dyrektor.

 

II.             Organizacja Muzeum

 

§ 4

1.      Funkcjonowanie Muzeum opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2.      Stanowiskami zarządzającymi w Muzeum są: Dyrektor i Główny Księgowy.

3.      Podstawowymi komórkami organizacyjnymi są oddziały i działy, którymi kierują ich kierownicy oraz główni specjaliści.

4.      Przez komórkę organizacyjną Muzeum (zwaną dalej komórką) należy rozumieć wyodrębnioną, jedno- lub wieloosobową część struktury organizacyjnej Muzeum, mającą w tej strukturze ustalone miejsce i określony zakres zadań.

5.      Oddział Muzeum jest komórką funkcjonującą na prawach działu.

6.      Działy mogą być podzielone na pracownie realizujące wydzieloną i przydzieloną im część zadań działu. Pracownicy pracowni podlegają bezpośrednio kierownikowi działu.

7.      Kierownicy oddziałów, działów oraz główni specjaliści podlegają służbowo bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. W przypadku czasowego lub trwałego braku Kierownika oddziału, działu lub głównego specjalisty pracą komórki organizacyjnej kieruje bezpośrednio Dyrektor Muzeum.

8.      W strukturach organizacyjnych Muzeum funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

 

a)     Dział Historii wraz z zabytkowym zespołem kościoła pw. św. Michała Archanioła w parku im. Tadeusza Kościuszki,

b)     Dział Sztuki,

c)     Dział Fotografii,

d)     Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii Miasta,

e)     Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Grafiki im. Pawła Stellera,

f)      Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Teatralno-Filmowy,

g)     Dział Naukowo-Oświatowy wraz z biblioteką specjalistyczną,

h)     Dział Wydawniczy,

i)      Dział  Plastyczno-Fotograficzny,

j)      Dział Księgowości,

k)     Dział Administracyjno-Gospodarczy,

l)      Dział Techniczno-Konserwatorski,

m)    Główny specjalista ds. kadr,

n)     Główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych.

 

III.            Organy zarządzające Muzeum

 

§ 5

Dyrektor Muzeum

1.     Muzeum kieruje i zarządza Dyrektor, który odpowiada za jego działalność i reprezentuje Muzeum na zewnątrz.

2.     W przypadku nieobecności Dyrektora pracą Muzeum kieruje Kierownik Administracyjno-Gospodarczy.

3.     Dyrektor, w imieniu pracodawcy, którym jest Muzeum, wykonuje w stosunku do pracowników wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

4.     Dyrektor ma prawo tworzyć nowe komórki organizacyjne oraz likwidować lub łączyć istniejące po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

5.     Do zadań Dyrektora Muzeum należy planowanie pracy Muzeum oraz pełnienie nadzoru nad wykonywaną działalnością Muzeum poprzez:

a)      racjonalną gospodarkę majątkiem Muzeum,

b)      rozwój i upowszechnianie kultury w zakresie działalności statutowej Muzeum,

c)      inicjowanie i nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury, szkołami, placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami,

d)      podejmowanie wszelkich decyzji w zakresie opracowywania i realizowania planów działalności merytorycznej i finansowej oraz składanej sprawozdawczości,

e)      zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników oraz podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach personalnych,

f)       wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, zarządzeń, instrukcji, wytycznych i realizację poleceń Organizatora,

g)      gospodarowanie etatami i funduszem płac,

h)      powoływanie stałych komisji i ustalenie ich kompetencji oraz składów osobowych,

i)       współpracę ze związkami zawodowymi działającymi w Muzeum,

j)       stworzenie warunków do doskonalenia i dokształcania zawodowego pracowników Muzeum,

k)      zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.,

l)       rozpatrywanie skarg i wniosków,

m)     prowadzenie kontroli zarządczej.

6.     Dyrektor Muzeum sprawuje bezpośredni nadzór nad oddziałami i działami oraz głównymi specjalistami.

7.     Dyrektor Muzeum udziela pełnomocnictw i upoważnień na zasadach i w formie przewidzianej prawem.

8.     Dyrektor może tworzyć kolegia doradcze o charakterze stałym lub dla realizacji konkretnego zadania, zgodnie z §10 Statutu Muzeum.

§ 6

Główny Księgowy

1.     Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

2.     Główny Księgowy kieruje całokształtem spraw z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej, dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym.

3.     Do kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:

a)     planowe i celowe realizowanie budżetu Muzeum,

b)     nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej,

c)     kontrola legalności dokumentów,

d)     sporządzanie sprawozdań finansowych,

e)     opracowywanie planu finansowego,

f)      nadzór nad prawidłowym naliczaniem i terminowym odprowadzaniem podatków,

      składek ZUS i innych zobowiązań wobec budżetu,

g)     stałe analizowanie przychodów i kosztów Muzeum,

h)     przestrzeganie przepisów związanych z finansami Muzeum,

i)      cykliczne sporządzanie raportów i przekazywanie Dyrektorowi informacji dotyczących bieżącej sytuacji finansowej Muzeum,

j)      przeprowadzanie wewnętrznych kontroli finansowych.

4.     Głównemu Księgowemu podlega Dział Księgowości.

 

§ 7

1.     Podległe Dyrektorowi Muzeum komórki organizacyjne kierowane są przez kierowników.

2.     Kierownicy oddziałów i działów:

a)    organizują i kierują pracą oddziałów i działów,

b)    odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie oddziałów i działów,

c)    usprawniają organizację i metody pracy w kierowanych komórkach organizacyjnych,

d)    odpowiadają za dokonywane wydatki oddziału lub działu w zakresie legalności, gospodarności i celowości,

e)    kontrolują pracę podległych pracowników,

f)     przygotowują zakresy obowiązków dla podległych pracowników, które zatwierdza Dyrektor,

g)    odpowiadają za prawidłowe sporządzanie i przechowywanie dokumentacji,

h)    inicjują szkolenia zawodowe pracowników,

i)     zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań,

j)     wykonują inne polecenia Dyrektora.

 

IV.            Zakres działania komórek organizacyjnych Muzeum

 

§ 8

Dział Historii wraz z zabytkowym zespołem kościoła pw. św. Michała Archanioła w parku im. Tadeusza Kościuszki

Zadania Działu:

1.     Pozyskiwanie i gromadzenie eksponatów dla celów ekspozycyjnych i badawczych związanych z historią Katowic oraz Górnego Śląska.

2.     Prowadzenie dokumentacji zbiorów: księgi inwentarzowej, kart ewidencyjnych zbiorów, katalogu elektronicznego, zeszytu materiałów pomocniczych i wystawienniczych.

3.     Naukowe opracowanie eksponatów i katalogów zbiorów.

4.     Udostępnianie muzealiów innym działom, placówkom muzealnym oraz instytucjom zgodnie z przyjętymi zasadami i przepisami za zgodą dyrektora Muzeum.

5.     Współpraca z innymi działami i specjalistycznymi placówkami muzealnymi w zakresie prawidłowego opracowywania muzealiów historycznych.

6.     Współpraca z muzeami, instytucjami kultury oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie upowszechniania kultury w kraju i za granicą.

7.     Prowadzenie badań terenowych, kwerend archiwalnych i bibliotecznych dotyczących historii i kultury Katowic oraz Górnego Śląska.

8.     Opracowanie materiałów naukowych i popularnonaukowych o tematyce katowickiej i regionalnej, katalogów i informatorów do wystaw.

9.     Przygotowanie scenariuszy i kosztorysów wystaw zgodnie z planem Muzeum.

10.   Organizacja ekspozycji stałych i czasowych związanych z historią Katowic oraz Górnego Śląska.

11.   Popularyzacja wiedzy o mieście poprzez wykłady, odczyty, artykuły popularnonaukowe, prowadzenie lekcji muzealnych o tematyce historycznej w budynkach Muzeum oraz w kościele pw. św. Michała Archanioła w parku im. Tadeusza Kościuszki.

12.   Uczestniczenie w działaniach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych dotyczących historii Katowic oraz udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum.

13.   Współpraca z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Uniwersytetem Śląskim w Opawie (Republika Czeska) oraz instytucjami kultury w miastach partnerskich Katowic.

 

§ 9

Dział Sztuki

Zadania Działu:

1.     Pozyskiwanie i gromadzenie eksponatów dla celów ekspozycyjnych i badawczych w następujących dyscyplinach artystycznych: malarstwo, plakat, porcelana, tkanina, rzemiosło artystyczne oraz sprzęt gospodarstwa domowego, kolekcja twórczości Jerzego Dudy Gracza i jego uczniów.

2.     Prowadzenie dokumentacji podstawowej działu: księgi inwentarzowej, prowadzenie kart ewidencyjnych zbiorów, katalogu elektronicznego oraz dokonywanie wpisów dotyczących Działu Sztuki w prowadzonej dla całego Muzeum księdze depozytów.

3.     Naukowe opracowanie eksponatów i katalogów zbiorów.

4.     Udostępnianie muzealiów innym działom, placówkom muzealnym oraz instytucjom zgodnie z przyjętymi zasadami i przepisami za zgodą dyrektora Muzeum.

5.     Współpraca z innymi działami i specjalistycznymi placówkami muzealnymi w zakresie prawidłowego opracowywania muzealiów artystycznych.

6.     Współpraca z muzeami, instytucjami kultury oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie upowszechniania kultury w kraju i za granicą.

7.     Prowadzenie badań terenowych oraz kwerend archiwalnych i bibliotecznych związanych ze sztuką i kulturą materialną XIX i XX wieku na Górnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem mieszczaństwa.

8.     Opracowania naukowe i specjalistyczne z zakresu historii sztuki.

9.     Popularyzacja wiedzy o sztuce poprzez wykłady, odczyty, lekcje muzealne, artykuły popularnonaukowe.

10.   Prowadzenie kartoteki współczesnych artystów katowickich.

11.   Przygotowywanie scenariuszy i kosztorysów wystaw zgodnie z planem Muzeum.

12.   Przygotowanie ekspozycji stałych i czasowych dotyczące sztuki oraz kultury materialnej Katowic ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku.

13.   Współpraca ze środowiskami twórczymi oraz instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, a szczególne z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.

14.   Opracowanie katalogów i informatorów wystaw.

15.   Uczestniczenie w działaniach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych dotyczących sztuki oraz udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum.

16.   Dział realizuje swoje zadania poprzez:

a)     Pracownię Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej,

b)     Pracownię Kultury Mieszczańskiej i Sztuki Użytkowej.

 

§ 10

Dział Fotografii

Zadania Działu:

1.     Pozyskiwanie i gromadzenie eksponatów dla celów badawczych i ekspozycyjnych z następującej tematyki: fotografia atelierowa, fotografia dokumentalna o tematyce regionalnej, fotografia artystyczna, pocztówki o tematyce regionalnej i okolicznościowej, sprzęt fotograficzny.

2.     Prowadzenie dokumentacji: księgi wpływów, ksiąg inwentarzowych, kart ewidencyjnych zbiorów, zeszytu materiałów pomocniczych i wystawienniczych, katalogu elektronicznego oraz dokonywanie wpisów dotyczących Działu Fotografii w prowadzonej dla całego Muzeum księdze depozytów.

3.     Naukowe opracowanie eksponatów i katalogów zbiorów.

4.     Udostępnianie muzealiów innym działom, placówkom muzealnym oraz instytucjom zgodnie z przyjętymi zasadami i przepisami za zgodą Dyrektora Muzeum.

5.     Współpraca z innymi działami i specjalistycznymi placówkami muzealnymi w zakresie prawidłowego opracowywania muzealiów fotograficznych.

6.     Współpraca z muzeami, instytucjami kultury oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie upowszechniania kultury w kraju i za granicą.

7.     Prowadzenie badań terenowych oraz kwerend archiwalnych i bibliotecznych dotyczących historii fotografii i pocztówek, w tym kolekcji Józefa Dańdy, Anny Chojnackiej, Kazimierza Seki, artystycznej fotografii współczesnej oraz historii śląskich zakładów fotograficznych.

8.     Opracowywanie materiałów naukowych i popularnonaukowych do wydawnictw historycznych i fotograficznych.

9.     Przygotowanie scenariuszy i kosztorysów wystaw zgodnie z planem Muzeum.

10.   Przygotowanie ekspozycji czasowych dotyczących historii fotografii oraz fotografii artystycznej.

11.   Opracowanie katalogów i informatorów wystaw w powyższym zakresie.

12.   Popularyzacja wiedzy o historii fotografii i pocztówek poprzez wykłady, odczyty, lekcje muzealne, artykuły popularnonaukowe.

13.   Uczestniczenie w działaniach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych dotyczących dokumentacji wizualnej oraz udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum.

14.   Współpraca z instytucjami oraz towarzystwami regionalnymi i specjalistycznymi, np. Związkiem Polskich Artystów Fotografików oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.

15.   Dział realizuje swoje zadania poprzez:

a)     Pracownię Fotografii J. Dańdy,

b)     Pracownię Fotografii Dokumentalnej i Atelierowej,

c)     Pracownię Fotografii Artystycznej.

 

§ 11

Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii Miasta

Zadania Działu:

1.     Pozyskiwanie i gromadzenie eksponatów dla celów ekspozycyjnych i badawczych w następujących dyscyplinach: plebejska kultura materialna regionu, folklor miejski przykładowych grup zawodowych (górnicy, hutnicy, chłopi).

2.     Prowadzenie dokumentacji podstawowej: księgi inwentarzowej, kart ewidencyjnych zbiorów, zeszytu materiałów pomocniczych i wystawienniczych, katalogu elektronicznego oraz dokonywanie wpisów dotyczących Działu Etnologii Miasta w prowadzonej dla całego Muzeum księdze depozytów.

3.     Naukowe opracowanie eksponatów i katalogów zbiorów.

4.     Udostępnianie muzealiów innym działom, placówkom muzealnym oraz instytucjom zgodnie z przyjętymi zasadami i przepisami za zgodą dyrektora Muzeum.

5.     Współpraca z innymi działami i specjalistycznymi placówkami muzealnymi w zakresie prawidłowego opracowywania muzealiów etnograficznych.

6.     Współpraca z muzeami, instytucjami kultury oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie upowszechniania kultury w kraju i za granicą.

7.     Prowadzenie badań terenowych oraz kwerend archiwalnych  i bibliotecznych związanych z wybranymi zagadnieniami z zakresu kultury materialnej i folkloru Górnego Śląska.

8.     Opracowanie materiałów naukowych i popularnonaukowych o tematyce regionalnej.

9.     Przygotowanie scenariuszy i kosztorysów wystaw zgodnie z planem Muzeum.

10.   Przygotowanie ekspozycji stałych i czasowych związanych z kulturą plebejską i folklorem Katowic oraz regionu.

11.   Opracowanie katalogów zbiorów, katalogów i informatorów wystaw w powyższym zakresie.

12.   Popularyzacja wiedzy o kulturze materialnej i folklorze poprzez wykłady, odczyty, artykuły popularnonaukowe, lekcje muzealne o tematyce folklorystycznej.

13.   Uczestniczenie w działaniach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych dotyczących etnologii Miasta oraz udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum.

14.   Współpraca z instytucjami oraz towarzystwami regionalnymi i specjalistycznymi.

15.   Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz współpraca z Działem Promocji Urzędu Miasta Katowice oraz  podmiotami tworzącymi Śląski System Informacji Turystycznej.

16.   Prowadzenie ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, miesięczne rozliczanie przychodu z Działem Księgowości i rozliczanie gotówki.

 

§ 12

Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Grafiki im. Pawła Stellera

Zadania Działu:

1.     Pozyskiwanie i gromadzenie eksponatów dla celów ekspozycyjnych i badawczych w następujących dziedzinach: twórczość Pawła Stellera (grafika, rysunek, malarstwo), grafika europejska ze szczególnym uwzględnieniem grafików związanych pośrednio lub bezpośrednio z regionem śląskim.

2.     Prowadzenie dokumentacji podstawowej: księgi inwentarzowej, kart ewidencyjnych zbiorów, katalogu elektronicznego oraz dokonywanie wpisów dotyczących Działu Grafiki im. Pawła Stellera w prowadzonej dla całego Muzeum księdze depozytów.

3.     Naukowe opracowanie eksponatów i katalogów zbiorów.

4.     Prowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych dotyczących twórczości Pawła Stellera oraz grafików związanych pośrednio lub bezpośrednio z regionem śląskim.

5.     Opracowanie artykułów dotyczących powyższego zakresu.

6.     Przygotowanie scenariuszy i kosztorysów wystaw zgodnie z planem Muzeum.

7.     Przygotowanie ekspozycji stałych i czasowych z kolekcji prac Pawła Stellera oraz grafików związanych pośrednio lub bezpośrednio z regionem śląskim.

8.     Prowadzenie lekcji muzealnych na temat twórczości Pawła Stellera i innych grafików związanych pośrednio lub bezpośrednio z regionem śląskim.

9.     Uczestniczenie w działaniach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych dotyczących grafiki oraz udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum.

10.   Opracowanie katalogów i informatorów wystaw w powyższym zakresie.

11.   Współpraca z twórcami i instytucjami kultury, m.in. Muzeum „Zbiory Marii Skalskiej” – oddziałem Muzeum Ustrońskim.

12.   Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.

13.   Współpraca z placówkami oświatowymi oraz szkołami wyższymi.

14.   Współpraca z muzeami, instytucjami kultury oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie upowszechniania kultury w kraju i za granicą.

15.   Prowadzenie ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, miesięczne rozliczanie przychodu z Działem Księgowości i rozliczanie gotówki.

 

§ 13

Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Teatralno-Filmowy

Zadania Działu:

1.     Pozyskiwanie i gromadzenie eksponatów dla celów ekspozycyjnych i badawczych w następujących dziedzinach:

a)     twórczość artystyczna Barbary Ptak (scenografie, projekty kostiumów),

b)     twórczość artystyczna Stanisława Ptaka (role teatralne – zapis elektroniczny, filmy, płyty itp. dokumentacja),

c)     wyposażenie mieszkania artystów wraz z dokumentacją życia i twórczości,

d)     twórczość Konrada Swinarskiego i Ewy Starowieyskiej,

e)     zbiory teatralne i filmowe związane z Katowicami.

2.     Prowadzenie dokumentacji podstawowej: księgi inwentarzowej, kart ewidencyjnych zbiorów, katalogu elektronicznego oraz dokonywanie wpisów dotyczących Działu Teatralno-Filmowego w prowadzonej dla całego Muzeum księdze depozytów.

3.     Naukowe opracowanie eksponatów i katalogów zbiorów.

4.     Prowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych dotyczących twórczości Barbary i Stanisława Ptaków.

5.     Prowadzenie badań nad kolekcją dotyczącą Konrada Swinarskiego oraz twórczości teatralnej i filmowej związanej z Katowicami.

6.     Opracowanie artykułów dotyczących powyższego zakresu.

7.     Przygotowanie scenariuszy i kosztorysów wystaw zgodnie z planem Muzeum.

8.     Przygotowanie ekspozycji stałych i czasowych, spotkań, koncertów i innych wydarzeń na temat dziedzin związanych z twórczością artystów.

9.     Opracowanie katalogów i informatorów wystaw w powyższym zakresie.

10.   Współpraca z twórcami i instytucjami kultury.

11.   Współpraca z muzeami, instytucjami kultury oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie upowszechniania kultury w kraju i za granicą.

12.   Prowadzenie lekcji muzealnych na temat twórczości Barbary Ptak i działalności artystycznej Stanisława Ptaka, Konrada Swinarskiego oraz na inne tematy związane z historią teatru i filmu.

13.   Uczestniczenie w działaniach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych dotyczących historii teatru i filmu oraz udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum.

14.   Prowadzenie ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, miesięczne rozliczanie przychodu z Działem Księgowości i rozliczanie gotówki.

 

§ 14

Dział Naukowo-Oświatowy wraz z biblioteką specjalistyczną

Zadania Działu:

1.     Planowanie i ustalanie harmonogramu ekspozycji stałych i czasowych.

2.     Organizowanie wystaw pokonkursowych.

3.     Bieżąca opieka nad wystawami w budynku głównym Muzeum i dbałość o ich zabezpieczenie.

4.     Koordynacja zwiedzania i zapewnienie obsługi przewodników dla grup zorganizowanych.

5.     Współpraca z działami merytorycznymi Muzeum w zakresie przygotowywania materiałów prasowych Muzeum oraz treści druków promocyjnych i ich opracowywanie.

6.     Stała współpraca ze szkołami i przedszkolami oraz innymi instytucjami oświatowymi.

7.     Przygotowanie aktualnej muzealnej oferty wystaw i propozycji z zakresu edukacji historycznej i regionalnej dla szkół.

8.     Organizacja konferencji, wykładów, odczytów, lekcji muzealnych i konkursów ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

9.     Prowadzenie magazynu wydawnictw i ich sprzedaż.

10.   Stała współpraca z informatorami drukowanymi i wizualnymi.

11.   Stała współpraca z wydawnictwami informatorów i planów drukowanych i wizualnych.

12.   Podejmowanie starań o pozyskanie darczyńców dla Muzeum.

13.   Przygotowywanie projektów umów o współpracy lub promocji z instytucjami, firmami i osobami fizycznymi.

14.   Promowanie działalności Muzeum wśród instytucji prywatnych i publicznych, w tym wysyłanie zaproszeń i materiałów promocyjnych na przedsięwzięcia organizowane przez Muzeum oraz tworzenie i aktualizowanie listy adresowej Muzeum.

15.   Prowadzenie lekcji muzealnych na wystawach prezentowanych w Muzeum.

16.   Gromadzenie dokumentacji zrealizowanych wystaw, wernisaży, koncertów i działań edukacyjnych oraz informacji prasowych o działalności Muzeum.

17.   Opracowanie rocznych i okresowych planów i sprawozdań z działalności Muzeum (w tym GUS).

18.   Obsługa organizacyjna Rady Muzeum Historii Katowic.

19.   Organizacja konferencji szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli przy współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Katowice.

20.   Współpraca z muzeami, instytucjami kultury oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie upowszechniania kultury w kraju i za granicą.

21.   Prowadzenie Biblioteki Specjalistycznej o statusie pracowni, która gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia księgozbiór naukowy o profilu działalności Muzeum oraz z zakresu muzealnictwa w Polsce. Biblioteka zobowiązana jest do prowadzenia niezbędnej dokumentacji, tworzenia bazy cyfrowej książek, czasopism i innych dokumentów oraz wdrażania nowych metody pracy bibliotekarskiej.

22.   Prowadzenie ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, miesięczne rozliczanie przychodu z Działem Księgowości i rozliczanie gotówki.

 

§ 15

Dział Wydawniczy

Zadania Działu:

1.     Opracowanie planów wydawniczych, w tym wstępne opinie o tekstach złożonych do druku.

2.     Merytoryczny udział w ustalaniu przedmiotu, rodzaju oraz wartości szacunkowej zamówień publicznych na druk wydawnictw.

3.     Prace przy zamawianiu tekstów specjalistycznych do wydawnictw, recenzji naukowych itp.

4.     Prace redakcyjne nad tekstami przeznaczonymi do publikacji: językowo-stylistyczne, kompozycyjne, ortograficzne itp., wykonywanie korekt.

5.     Przygotowanie umów z autorami tekstów, redaktorami naukowymi itp. oraz  zleceń dla tłumaczy, drukarni itp.

6.     Koordynacja pracy między autorami, recenzentami, plastykiem, drukarnią.

7.     Merytoryczny nadzór nad drukiem wydawnictw muzealnych.

8.     Współpraca z innymi działami Muzeum w zakresie przygotowywanych przez nie tekstów.

9.     Współpraca z Krajowym Biurem Międzynarodowego Numeru Książki ISBN.

10.   Uczestniczenie w działaniach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych oraz udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum.

 

§ 16

Dział Plastyczno-Fotograficzny

Zadania Działu:

1.     Przygotowanie aranżacji plastycznej wystaw stałych i czasowych organizowanych przez Muzeum.

2.     Wykonanie projektów plastycznych zaproszeń, folderów i innych wydawnictw muzealnych.

3.     Techniczny nadzór nad drukiem wydawnictw muzealnych.

4.     Dbałość o estetykę informacji wizualnej w Muzeum.

5.     Wykonywanie reprodukcji i fotogramów na ekspozycje muzealne.

6.     Wykonywanie dokumentacji fotograficznej wszystkich wystaw oraz imprez odbywających się w Muzeum.

7.     Wykonywanie dokumentacji fotograficznej zbiorów muzealnych.

 

§ 17

Dział Księgowości

Zadania Działu:

1.     Prowadzenie ksiąg rachunkowych na zasadach wynikających z ustaw o rachunkowości i finansach publicznych.

2.     Opracowanie wniosków o dotację do Urzędu Miasta.

3.     Opracowanie rocznych planów finansowych i dokonywanie bieżących korekt.

4.     Sporządzanie sprawozdań finansowych dla budżetu samorządu terytorialnego oraz jednostek sektora finansów publicznych.

5.     Sporządzanie bilansu rocznego według zasad określonych przepisami (wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego).

6.     Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi wynikającymi z zatwierdzonych dokumentów i umów.

7.     Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Muzeum poprzez zawierane umowy.

8.     Rozliczanie kosztów według planu finansowego.

9.     Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów finansowych.

10.   Sporządzanie list wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

11.   Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników i sporządzanie zestawień na potrzeby ZUS i innych instytucji.

12.   Naliczanie i terminowe odprowadzanie: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, Funduszu Pracy oraz zdrowotnych, oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych miesięcznych i rocznych.

13.   Ewidencja i rozliczanie VAT.

14.   Sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie finansowym.

15.   Prowadzenie ewidencji i rozliczanie inwentaryzacji majątku Muzeum.

16.   Prowadzenie kasy i rozliczeń gotówkowych.

17.   Przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

18.   Naliczanie, rozliczanie i kontrola Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

§ 18

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zadania Działu:

1.     Prowadzenie sekretariatu, kancelarii i archiwum zakładowego Muzeum.

2.     Współpraca z Urzędem Miasta w Katowicach w zakresie obrony cywilnej.

3.     Współpraca z jednostkami administracji państwowej, innymi instytucjami kultury w zakresie spraw administracyjno-organizacyjnych.

4.     Współpraca z Kancelarią Prawną.

5.     Współudział w planowaniu środków finansowych na utrzymanie Muzeum.

6.     Planowanie i realizacja remontów oraz inwestycji.

7.     Sporządzanie i wykonywanie ogólnego planu zakupów wyposażenia i sprzętu, materiałów biurowych, środków czystości z zastosowaniem i przestrzeganiem zapisów ustawy o zamówieniach publicznych.

8.     Przygotowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

9.     Prowadzenie korespondencji w sprawach zamówień publicznych z urzędami, organizacjami oraz innymi podmiotami.

10.   Przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych oraz innych zleconych przez kierowników Muzeum.

11.   Prowadzenie ewidencji i dokumentacji udzielonych zamówień publicznych.

12.   Nadzór nad utrzymaniem ładu, porządku i czystości na terenie obiektów Muzeum.

13.   Nadzór nad bieżącą konserwacją sprzętu i oprogramowania komputerowego.

14.   Zapewnienie fizycznej, przeciwpożarowej i antywłamaniowej ochrony obiektów Muzeum.

15.   Nadzór nad sprawami ppoż. i BHP ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia i bezpieczeństwa zbiorów oraz budynków – mienia Muzeum.

16.   Prace związane z przygotowywaniem, przeprowadzaniem i sprawozdawczością z zakresu kontroli zarządczej.

17.   Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

18.   Przygotowywanie i przechowywanie umów dotyczących mienia, ubezpieczenia i ochrony.

 

§ 19

Dział Techniczno-Konserwatorski

Zadania Działu:

1.     Udział w planowaniu i realizacji remontów oraz inwestycji.

2.     Montaż i demontaż wystaw w obiektach Muzeum.

3.     Nadzór nad utrzymaniem i naprawami wszelkich instalacji w obiektach Muzeum.

4.     Opieka nad urządzeniami technicznymi.

5.     Bieżąca aktualizacja strony internetowej Muzeum, w tym administrowanie BIP-em.

6.     Dokonywanie konserwacji drewna w tym mebli i detali stolarskich.

7.     Wykonywanie renowacji małych obiektów i detali metalowych.

8.     Konsultacje i wymiana doświadczeń ze specjalistami w dziedzinie konserwacji zbiorów.

9.     Prowadzenie nadzoru nad muzealiami eksponowanymi na salach wystawowych z uwzględnieniem norm konserwatorskich.

10.   Sprawdzanie i opiniowanie warunków przechowywania muzealiów w magazynach muzealnych.

11.   Sprawowanie opieki konserwatorskiej nad technicznym stanem obiektów wchodzących w skład zespołu zabytkowego kościoła św. Michała Archanioła w parku im. Tadeusza Kościuszki

12.   Bieżący kontakt z Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków.

13.   Działu realizuje swoje działania poprzez:

a)   Pracownię Konserwatorską,

b)   Pracownię Techniczną.

 

§ 20

Główny specjalista ds. kadr

Do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego  na stanowisku głównego specjalisty ds. kadr w szczególności należy:

1.     Prowadzenie spraw personalnych pracowników Muzeum.

2.     Przechowywanie dokumentacji kadrowej pracowników Muzeum.

3.     Przygotowywanie, stosownie do decyzji Dyrektora, dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

4.     Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Muzeum.

5.     Współpraca z Dyrektorem Muzeum w zakresie polityki kadrowej oraz przy opracowywaniu aktów prawa wewnętrznego w zakresie prawa pracy i przepisów pochodnych.

6.     Prowadzenie dokumentacji  związanej z organizacją praktyk dla studentów, stażystów oraz wolontariuszy.

7.     Sporządzanie sprawozdań dla GUS-u z zakresu kadr oraz dla innych instytucji.

8.     Przygotowywanie dokumentów dla innych instytucji (w tym ZUS-u) związanych z zatrudnianiem pracowników.

 

§ 21

Główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych

Do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego  na stanowisku głównego specjalisty ds. funduszy w szczególności należy:

1.     Aplikowanie o fundusze na realizację zadań Muzeum; informowanie dyrektora o dokonanych ustaleniach.

2.     Przygotowywanie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Muzeum i partnerami zewnętrznymi wniosków aplikacyjnych o fundusze.

3.     Bieżące monitorowanie realizacji oraz terminowe rozliczanie zadań, na które pozyskano fundusze.

4.     Podejmowanie starań o pozyskanie darczyńców oraz fundatorów dla Muzeum.

 

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami).

 

§ 23

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 7 października 2013 r.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:Muzeum Historii Katowic
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Informację wytworzył:Aleksandra Chrapek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2013 11:23