Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowic


UCHWAŁA NR XXXV/792/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowic w Katowicach

Na Podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),art.6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 2012r Poz.987) oraz art.73 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz.406), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Nadać Muzeum Historii Katowic nowy statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§3. Uchylić Uchwałę Nr XXXII/428/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia 26 lutego 200lr. w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowic w Katowicach.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Jerzy Forajter

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowic
Podmiot udostępniający informację:Muzeum Historii Katowic
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.04.2013 10:06