Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mhk.bib.info.pl


Katowice: STAŁA (BEZPOŚREDNIA) CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA NA TERENIE OBIEKTÓW MUZUEM HISTORII KATOWICE WRAZ Z MONITORINGIEM I ZAPEWNIENIEM WSPARCIA GRUPY INTERWENCYJNEJ ORAZ USŁUGAMI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWYMI
Numer ogłoszenia: 243734 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Katowic , ul. Szafranka 9, 40-025 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2562134, faks 032 2562134.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: STAŁA (BEZPOŚREDNIA) CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA NA TERENIE OBIEKTÓW MUZUEM HISTORII KATOWICE WRAZ Z MONITORINGIEM I ZAPEWNIENIEM WSPARCIA GRUPY INTERWENCYJNEJ ORAZ USŁUGAMI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWYMI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 13.1. Przedmiotem zamówienia jest stała (bezpośrednia) całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektów Muzeum Historii Katowic wraz z monitoringiem i zapewnieniem wsparcia grupy interwencyjnej oraz usługami porządkowo - czystościowymi, w zakresie określonym poniżej. 13.2. Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia prowadzona będzie w następującym zakresie: 13.2.1. jeden posterunek jednoosobowy w budynku przy ul. Ks. J. Szafranka 9 - całodobowo, 13.2.2. jeden posterunek jednoosobowy w kościele św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki od strony ul. Kościuszki w Katowicach - całodobowo, 13.2.3. jeden posterunek jednoosobowy w budynku Działu Etnologii Miasta (dawnej Galerii Magiel) przy ul. Rymarskiej 4 w Katowicach-Nikiszowcu - całodobowo. 13.3. Ochrona na posterunkach określonych w pkt 13.2. realizowana będzie przez pracowników ochrony specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zgodnie z planem ochrony Muzeum, zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Komendanta Policji, zgodnie z planem ochrony zabytków Muzeum zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Katowic oraz zgodnie z normami jakościowymi ISO 9001:2000 lub nowszymi lub normami równoważnymi. 13.4. Wymagane wyposażenie i uzbrojenie pracowników ochrony obejmować będzie: - paralizatory elektryczne, - kajdanki, - pałki obronne, - ręczne miotacze gazu, - radiotelefony, - telefony komórkowe. 13.5. Stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych zainstalowanych w obiektach z zapewnieniem wsparcia grupy interwencyjnej w okresie od 01.09.2012 r. godz. 12:00 do 01.09.2013 r. godz. 12:00. będzie prowadzony w następujących obiektach: 13.5.1. budynek przy ul. Ks. J. Szafranka 9, 13.5.2. kościół św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki od strony ul. Kościuszki w Katowicach, 13.5.3. budynek Działu Etnologii Miasta (dawnej Galerii Magiel) przy ul. Rymarskiej 4 w Katowicach-Nikiszowcu, 13.5.4. Muzeum Historii Katowic, ul. Kopernika 11/2a, 40-064 Katowice; 13.5.5. Muzeum Historii Katowic, ul. Kościuszki 47- I piętro, 40-048 Katowice. 13.6. Zakres czynności określonych w pkt 13.5. obejmuje: 13.6.1. Całodobowe monitorowanie, tj. przyjmowaniu uzgodnionym torem transmisji sygnałów emitowanych przez urządzenia (nadajniki) i ich komputerowa interpretacja; 13.6.2. Całodobowe rejestrowanie i gromadzenie sygnałów otrzymanych z lokalnego systemu alarmowego Zamawiającego w komputerowej bazie danych. Sygnały te przechowywane będą przez okres jednego roku. 13.6.3. Całodobowe rejestrowanie wszystkich informacji przekazanych i odebranych od Zamawiającego na rejestratorze rozmów. 13.6.4. Sporządzenie protokołu oględzin każdego obiektu monitorowanego w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym w stosunku do każdego obiektu określonego w pkt 13.5. 13.6.5. Zapewnienie reakcji grup interwencyjnych natychmiast po otrzymaniu sygnału o alarmie w następujący sposób: 13.6.5.1. dojazd grupy interwencyjnej do chronionego obiektu w czasie 10 minut liczonych od momentu otrzymania sygnału alarmowego, z wyjątkiem zdarzeń nadzwyczajnych uniemożliwiających dojazd w tym czasie takich jak: kolizja, wypadek, blokada dróg i inne zdarzenia związane z siłami natury (siła wyższa); wymagane jest aby grupy interwencyjne były wyposażone w sprzęt łączności bezprzewodowej oraz aby w ich skład wchodzili pracownicy ochrony wyposażeni w broń palną, 13.6.5.2. sprawdzenie zabezpieczeń obiektu wskazanych w protokole oględzin obiektu monitorowanego, 13.6.5.3. w przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń obiektu, ujęcie ewentualnych sprawców celem przekazania Policji oraz powiadomienie Zamawiającego oraz - w razie potrzeby - nadzorowanie chronionego obiektu do czasu przybycia wskazanych przez Zamawiającego osób, 13.6.5.4. utrzymywanie stałej łączności z dyspozytorem centrum monitorowania. 13.7. Usługi porządkowe obejmują: 13.7.1. utrzymanie czystości i porządku na chodniku przylegającym do budynku MHK przy ul. Szafranka 9 w Katowicach, tj. codzienne zamiatanie, a zimą w zależności od warunków atmosferycznych - odśnieżanie, 13.7.2. mycie wewnętrznej klatki schodowej budynku MHK przy ul. Szafranka 9 w Katowicach - jeden raz w tygodniu. 13.8. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 90.61.00.00-6, 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 24. Wadium 24.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.900 zł PLN. 24.2. Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 24.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 24.4. Wadium może być wniesione w następujących formach: 24.4.1. pieniądzu; 24.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 24.4.3. gwarancjach bankowych; 24.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 24.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). 24.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 02 1600 1055 0002 3212 1387 0001 z dopiskiem wadium w postępowaniu na stałą (bezpośrednią) całodobową ochronę fizyczna osób i mienia na terenie obiektów Muzeum Historii Katowice wraz z monitoringiem i zapewnieniem wsparcia grupy interwencyjnej oraz usługami porządkowo - czystościowymi. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu powinna być dołączona do oferty. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 24.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie przepisu art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 24.7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z przepisem art. 46 ustawy Pzp. 24.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych przepisem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 24.9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 24.10. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych (gwarancje, poręczenia) Wykonawca dołączy do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W przypadku złożenia w ofercie oryginalnego dokumentu wadium w formie niepieniężnej, nie będzie on podlegał zwrotowi.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 15.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem postępowania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności posiadają koncesję na ochronę osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, obowiązującej na obszarze, na którym znajdują się obiekty Zamawiającego, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) oraz aktualne pozwolenia na broń na okaziciela w zakresie co najmniej paralizatorów elektrycznych, miotaczy gazu obezwładniającego, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, wydane na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.), 15.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna polegająca na gromadzeniu i publicznym wystawianiu dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym (galerie, muzea, centra kultury) wraz z monitorowaniem i wsparciem grupy interwencyjnej; 15.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi aktualne licencje pracownika ochrony fizycznej co najmniej pierwszego stopnia, legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz co najmniej roczny staż w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej mienia w budynkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna polegająca na gromadzeniu i publicznym wystawianiu dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym (galerie, muzea, centra kultury); 15.1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia co najmniej 1.000.000,00 zł na jedno zdarzenie.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    16.1.4. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna polegająca na gromadzeniu i publicznym wystawianiu dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym (galerie, muzea, centra kultury) wraz z monitorowaniem i wsparciem grupy interwencyjnej, trwających co najmniej pół roku każda z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez wykonawcę dokumenty jednoznacznie potwierdzające ww. warunek).

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    aktualne pozwolenia na broń na okaziciela w zakresie co najmniej paralizatorów elektrycznych, miotaczy gazu obezwładniającego, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, wydane na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.),

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    16.1.5. wykaz co najmniej 13 osób, posiadających aktualne licencje pracownika ochrony fizycznej co najmniej pierwszego stopnia, legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz co najmniej roczny staż w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej mienia w budynkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna polegająca na gromadzeniu i publicznym wystawianiu dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym (galerie, muzea, centra kultury) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    16.1.6. kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia co najmniej 1.000.000,00 zł na jedno zdarzenie wraz z potwierdzeniem wpłaty należnej składki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mhk.bib.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Historii Katowic ul. Szafranka 40-025 Katowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2012 godzina 09:30, miejsce: Muzeum Historii Katowic ul. Szafranka 40-025 Katowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogloszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice
Informację opublikował:Teresa Liguzińska
Data publikacji:10.07.2012 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Liguzińska
Informację aktualizował:Mariusz Maciów
Data aktualizacji:04.01.2016 13:54