OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul. Szafranka 9,            

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.katowice.pl
 • Tel. 32 256 18 10 lub 32 209 00 20
 • fax. 32 256 21 34

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach.

Modernizacja obejmuje:

 • wykonanie robót remontowych, budowlanych i instalacji elektrycznych oraz sanitarnych,
 • wymianę tynków ścian,
 • malowanie ścian i sufitów,
 • renowację drzwi drewnianych,
 • rozbiórkę zaślepionych ściankami otworów drzwiowych,
 • rozbiórkę wykładzin podłogowych w korytarzu i kuchni oraz łazience,
 • rozbiórkę pieców kaflowych,
 • renowację (cyklinowanie, lakierowanie i drobne uzupełnienia) parkietów,
 • ułożenie płytek podłogowych w kuchni i łazience,
 • wymianę drzwi z pokoju do kuchni i do łazienki,
 • montaż ścianki z płyt STG wydzielającej schowek w łazience,
 • wyposażenie łazienki w urządzenia sanitarne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

 • Projekt robót budowlanych i instalacji sanitarnych wraz z wszystkimi załącznikami (w tym z przedmiarem robót budowlanych i instalacji sanitarnych oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru), stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ;
 • Projekt modernizacji części elektrycznej wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym z przedmiarem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru), stanowiący załącznik nr 1b do SIWZ.
 • Zakres robót obejmuje również wszelkie roboty przygotowawcze, wyburzeniowe, rozbiórkowe, demontaże, wywóz zdemontowanej stolarki i gruzu, niezbędnych rusztowań oraz roboty wykończeniowe. Zamawiający informuje, że nie posiada zaplecza budowy.

Prace będą wykonywane w obiekcie nieczynnym.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną miejsca robót w celu zapoznania się ze stanem faktycznym, w terminie ustalonym z Zamawiającym.

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do udzielenia gwarancji na:

 • stolarkę drzwiową – na okres 3 lat,
 • wykonane prace - na okres 3 lat,
 • na zamontowane materiały, urządzenia - na okres 3 lat - jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, wg gwarancji producenta.

Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia, w którym zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 CPV-45400000 – 1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV-45330000 – 9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV-45310000 – 3  Instalacje elektryczne

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

        2 miesiące od dnia podpisanie umowy

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłacenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

15.1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

15.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem postępowania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

15.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; w szczególności w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane wewnętrzne w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia w budynkach użyteczności publicznej, z których każda była o wartości brutto nie mniejszej niż 150.000,00 zł; 

15.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do pełnienia funkcji Kierownika Budowy – minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do kierowania robotami w specjalności zgodnej z zakresem robót budowlanym objętych zamówieniem, posiadającą co najmniej trzyletnią praktykę w realizacji prac budowlanych.

15.1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą ubezpieczenia co najmniej 1.000.000,00 zł.

Ocena spełnienia warunków wymienionych w pkt. 15.1.1. – 15.1.4 zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 16.1. SIWZ

15.2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

            Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 17.SIWZ

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wymaganych dokumentów jaki zobowiązany jest złożyć wykonawca podany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 

 

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:

Cena – 100%

Sposób oceny oferty.

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru:

 gdzie :

Pi         – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,

i           – numer ocenianej oferty,

Cmin   – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert,

Ci        –cena brutto ocenianej oferty,

Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mhk.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego, Muzeum Historii Katowic ul. Szafranka 9 pokój nr 201 II piętro

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:                                 07 maja 2012 roku godz. 09:30

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogloszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice
Informację opublikował:Teresa Liguzińska
Data publikacji:12.04.2012 10:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Liguzińska
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:06.06.2012 09:55