MHK

                11.04.2012 r.                                           

 04/2012

 

 

Numer postępowania: MHK/03/03/2012

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Muzeum Historii Katowic działając zgodnie z art. 93 ust. 3 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach, znak MHK/03/03/2012.

 

Uzasadnienie

Zamawiający, Muzeum Historii Katowic, prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach. W toku postępowania zostały złożone dwie oferty. Ofertę nr.2 – MAR- BUD Zakładu Usługowo – Handlowego Józef Krukowski  ul. Płocka 9 41 – 200 Sosnowiec  zamawiający odrzucił, gdyż jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Natomiast cena pierwszej oferty, złożonej przez  Spółdzielnie Rzemieślniczą BUDREM ul. Katowicka 18 41 – 710 Ruda Śląska, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego zamówienia poprzez dokonanie na podstawie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  przesunięć w ramach swojego budżetu, gdyż nie zaplanował innych robót budowlanych w bieżącym roku budżetowym.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Z poważaniem

 

 

 

Otrzymują:

- oferenci w zamówieniu nr MHK/03/03/2012

- a/a.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie przetargu
Podmiot udostępniający informację:ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice
Informację opublikował:Teresa Liguzińska
Data publikacji:11.04.2012 13:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Liguzińska
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:06.06.2012 09:55