OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul. Szafranka 9,

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.katowice.pl
 • Tel. 32 256 18 10 lub 32 209 00 21 wew. 108
 • fax. 32 256 21 34

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne polegające na przygotowaniu składu, druku i dostawie materiałów promocyjnych, określone szczegółowo w SIWZ
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
   1. druk zaproszeń na otwarcie wystaw w 2012 r. oraz na inne imprezy organizowane w MHK, tj. 33 wzory zaproszeń w ciągu roku, w tym:

  1. 23 wzory zaproszeń po 300 egz. każdego zaproszenia na daną wystawę (w sumie w ciągu roku 6900 egz.) z czego:

- 6 wzorów zaproszeń 4+6 kolorów, format 45 cm x 21 cm;

- 7 wzorów zaproszeń 4+4 kolory, format A4;

-10 wzorów zaproszeń 4+4 kolory, format A5;

b) 10 wzorów zaproszeń po 200 egz. na dane spotkanie (w sumie 2000 egz.) 2 + 4 kolory, format 10,5 cm x 20,5 cm.

Ogólna liczba zaproszeń w ciągu roku: 6900 + 2000 = 8900 egz.

Podane formaty zaproszeń trzeba będzie bigować w zależności od indywidualnego projektu.

Papier: kreda matowa – 250 g.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby zamawianych zaproszeń danego rodzaju (zwiększenie lub zmniejszenie liczby jednego rodzaju zaproszenia) oraz prawo zmiany liczby rodzajów zaproszeń.

W związku z powyższym należy zaznaczyć w szczegółowej kalkulacji koszt każdego rodzaju zaproszenia (załącznik nr 1.1).

Do wykonania: skład, łamanie, przygotowanie do korekty, druk, bigowanie.

Zamawiający za każdym razem dostarczy projekt zaproszenia na płycie CD.

   1. druk plakatów informacyjnych o działalności MHK z reprodukcjami obrazów ze zbiorów MHK o nakładzie:

  1. 8 wzorów plakatów po 50 egz. (w sumie 400 egz.) o wymiarze 700 mm x 1000 mm;
  2. 8 wzorów plakatów po 50 egz. (w sumie 400 egz.) plakatów o wymiarze 500 mm x 700 mm

Papier – kreda połysk 170 g

Kolorystyka – 4+0

4 wzory po 50 egz. ( w sumie 200 egz.)

papier – kreda mat 200 g

kolorystyka – 4+ 0

Do wykonania: skład, łamanie, przygotowanie do korekty, druk

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby zamawianych plakatów oraz zmiany liczby wzorów zamawianych plakatów.

   1. druk dwóch folderów do wystawy o nakładzie 500 sztuk każdy folder
   2. Format: A5

    Objętość: 16 stron

    Kolorystyka 4 + 4

    Papier: kreda 170 g

    Oprawa – szyta drutem zeszytowo

    Do wykonania: skład, łamanie, przygotowanie do korekty, druk.

    Zamawiający zastrzega sobie prawo (w zależności od zaistniałej sytuacji) do nieskorzystania z możliwości druku folderu, a także do innej do zmiany liczby zamawianych folderów lub liczby ich wzorów.

    Zamawiający zaznacza, iż korekty będą przeprowadzane w jego siedzibie (dostarczanie i odbiór tzw. szczotek na koszt wykonawcy)

   3. druk ulotek informacyjnych o działalności MHK o nakładzie:

  1. 5000 egz.
  2. Format – 147 mm x 210 mm

   Papier – kreda matowa 200 g + lakier offsetowy

  3. 1000 egz. w formie mapki w sztywnej okładce

Środek:

Format – 297 mm x 210 mm – składany do formatu 60mm x 90 mm

Papier – kreda błyszcząca 115 g

Kolorystyka 4+ 4

Środek klejony do okładki

Okładka

Format – 65 mm x 195 mm (podstawa x wysokość)

Papier – kreda 250 g jednostronnie kredowana + folia błysk

Kolorystyka – 4+ 1

   1. druk pocztówek:

  1. 8 wzorów po 500 egz. ( razem 4000 egz.)
  2. Format – 145 mm x 105 mm

   Papier – karton jednostronnie kredowany Arktica 270 g + lakier offsetowy jednostronnie

   Kolorystyka – 4 + 1

  3. 12 wzorów po 1000 egz. (razem 12000 egz.)
  4. Format – 145 mmx 205 mm

   Papier – karton jednostronnie kredowany Arktica 270 g + lakier offsetowy

  5. obwoluta zbiorcza ( w sumie 500 egz.)

Format obwoluty – 425 mm x 205 mm

Papier obwoluty – kreda 200 g

Kolorystyka obwoluty – 4 + 0

Ogółem pocztówek 4000 + 12000 = 16000 egz.

   1. druk zakładek do książek:

Nakład 3 wzory po 500 egz. ( w sumie 1500 egz. )

Format – 60 mm x 200 mm

Papier – kreda połysk 350 g + lakier offsetowy

Kolorystyka – 4 + 4

  1. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest dostarczyć wydrukowane materiały do siedziby Zamawiającego.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania korekty drukarskiej materiałów promocyjnych wymienionych w punkcie 1.2. bez limitu.
  3. Przed przystąpieniem do druku Wykonawca zobowiązany jest przekazać przygotowany materiał Zamawiającemu, w celu ostatecznej akceptacji.
  4. Wykonawca użyje do wykonania zamówienia materiałów własnych.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79810000-5 Usługi drukowania,

79822000-2 Usługi składu,

79823000-9 Usługi drukowania i dostawy,

79821100-6 Usługi korektorskie,

79821000-5 Drukarskie usługi wykańczalnicze.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Cały rok 2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem postępowania;
   2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie usługi o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze, tj. przygotowali publikację i druk oraz wykonali druk i dostawę przynajmniej dwóch zaproszeń, dwóch plakatów, dwóch folderów oraz przynajmniej jednej ulotki, jednej pocztówki i jednej zakładki,
   3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadają maszynę drukującą w co najmniej 4 kolorach
   4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   Ocena spełnienia warunków wymienionych w pkt. 2.1.1. – 2.1.4 zostanie dokonana wg formuły: “spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów wskazanych w pkt. 2.1.

  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
  3. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: “spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 3.

  4. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
  5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
  6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki określone w pkt. 2.1.1. – 2.1.4. winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.

 2. Oświadczenia i dokumenty, jakie należy przedłożyć w ofercie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
  1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia:
   1. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
   2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usług o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze, tj. przygotowania publikacji i druku oraz wykonania druku i dostawy przynajmniej dwóch zaproszeń, dwóch plakatów, dwóch folderów oraz przynajmniej jednej ulotki, dwóch pocztówek i jednej zakładki, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Do wykazu wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
   3. Wykaz posiadanych maszyn drukujących w co najmniej 4 kolorach wraz z informacją o podstawie dysponowania nimi, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

  2. W przypadku Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, warunki wymienione w pkt. 2.1. w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 - 4 winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
  3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 3. Oświadczenia i dokumenty, jakie należy przedłożyć w ofercie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia:
   1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
   3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
   4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 4.1.2-4.1.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  1. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.2.1. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.2.1. lit. b)., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
  3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4.1.1 – 4.1.4.

 1. Dokumenty, jakie należy przedłożyć w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
  1. Zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, każdy z wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą:
   1. dwa wydane przez siebie, co powinno być zaznaczone w stopce redakcyjnej lub potwierdzone firmową pieczątką, zaproszenia oraz dwa plakaty oraz przynajmniej jedną ulotkę, dwie pocztówki i jedną zakładkę do książki o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia wykonane w okresie ostatnich trzech lat,
   2. dwa wydane przez siebie, co powinno być zaznaczone w stopce redakcyjnej lub potwierdzone firmową pieczątką, foldery o podobnym charakterze, jak przedmiot zamówienia, wykonane w okresie ostatnich trzech lat.

  Uwaga:

  Dokumenty załączone do oferty winne być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwa stwierdzające umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałem.

  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 2. Oferty wspólne
  1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, w szczególności spółki cywilne, konsorcja – Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
  2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum/spółkę cywilną, Wykonawcy tworzący konsorcjum/spółkę cywilną zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum/spółki cywilnej.
  3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie, z zastrzeżeniem, że dokumenty wymienione w pkt 4 Wykonawcy muszą przedstawić dla każdego z partnerów konsorcjum/wspólników spółki cywilnej osobno.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

  1. Kryterium A: cena brutto oferty – 70 %
  2. Kryterium B: jakość usług – 30 %

Sposób obliczenia punktów w kryterium A (cena brutto):

gdzie :

Piliczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium A,

i – numer ocenianej oferty,

Cmin – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert,

Ci cena brutto ocenianej oferty.

Sposób obliczenia punktów w kryterium B (jakość usługi)

Oceny jakości dokonają wyznaczeni przez Zamawiającego pracownicy w liczbie 4 przyznając każdemu z podkryteriów, o których mowa poniżej od 1 do 6 punktów.

Maksymalna liczba punktów przyznania danej ofercie w kryterium B przez jednego wyznaczonego pracownika Zamawiającego wynosi 30.

Punkty przyznane danej ofercie w indywidualnych ocenach zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę oceniających pracowników – otrzymana wartość stanowić będzie średnią ocenę punktową dokonaną przez zespół oceniający.

Oferta, która uzyska największą ilość punktów, o których mowa w pkt 34.4.3, otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Uzyskana w ten sposób liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium, która wynosi 30%.

Zamawiający ustala następujące podkryteria:

  1. Równomierne nasycenie kolorami
  2. Przycięcie wydrukowanych materiałów, folderów bez zadzierania papieru
  3. Nieścieranie się druku
  4. Brak przesunięcia płaszczyzn kolorów
  5. Jakość papieru użytego do druku

Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu niewykluczonemu z postępowania Wykonawcy, którego oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą ilość punktów, uzyskanych z sumowania punktów przyznanych w kryterium A i B.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mhk.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego, Muzeum Historii Katowic ul. Szafranka 9 pokój nr 201 II piętro

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.02. 2012 roku godz. 09:30

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogloszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice
Informację opublikował:Teresa Liguzińska
Data publikacji:03.02.2012 09:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Liguzińska
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:06.06.2012 09:54