OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul. Szafranka 9,

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.katowice.pl
  • Tel. 032 256 18 10 lub 032 209 00 20
  • fax. 032 256 21 34

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu mobilnych ścian będących modułami o parametrach:

- wysokość 2,5 m;

- szerokość podstawowego modułu 1 m;

- grubość do 6 cm

Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania:

Możliwość stworzenia ściany wolnostojącej (o grubości do 50 cm) zbudowanej z podstawowych modułów ścian oraz z dodatkowych ścianek bocznych;

Moduły muszą być wyposażone we wszystkie elementy systemowe niezbędne do ich łączenia, a w szczególności:

- pod stałym kątem 180 stopni;

- pod stałym kątem 90 stopni;

- pod płynnie zmienianym, dowolnym kątem.

.wyposażenie ścian w system wieszania obrazów;

Moduł ściany powinien posiadać stelaż/ramę odporną na uszkodzenia przy częstej zmianie układu ścian, co pozwoli na długi czas ich użytkowania).

Ściany muszą być estetyczne i stabilne, łatwe w montażu i demontażu, pozwalać na częste zmiany ich układu.

Ściany muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzenia i użytkowania.

Materiały użyte do produkcji ścianek muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty /atesty klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności oraz atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny i certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, które dopuszczają ich stosowanie.

Maksymalna waga jednego podstawowego modułu (szer. 1m) powinna wynosić do 35 kg.

Możliwość malowania ścian;

Część ścian (min. 4 szt.) musi posiadać konstrukcję wykonaną w sposób umożliwiający zamontowanie eksponatów gwoździem lub wkrętem bezpośrednio na płaszczyźnie modułu (eksponaty o wadze minimum 15 kg na jeden punkt mocowania, przy możliwości zastosowania minimum 2 punktów mocowań na jedną stronę ściany).

Możliwość dokupienia ścian w późniejszym czasie lub wypożyczenia na określony okres dla realizacji większych wystaw;

Możliwość wyposażania ścian z oferowanego systemu w ekrany LCD z odtwarzaczami filmów i dźwięku.

Elementy zamówienia to:

.ścianka podstawowa:

wysokość 250 cm; szerokość 100 cm; grubość do 6 cm - 17 szt. (w tym co najmniej 4 szt. ścian wzmocnionych z możliwością bezpośredniego zamocowania eksponatów za pomocą gwoździ lub wkrętu). Rys. 1 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

.elementy do połączeń wg Rys. 1 (w tym co najmniej 8 połączeń pod płynnie zmieniającym się kątem oraz elementy do mocowania obrazów i elementy do wykończenia ścian).

.dodatkowe ścianki boczne do stworzenia ścian wolnostojących (do połączenia modułów podstawowych) – 6 szt.

- wysokość 2,5 m;

- szerokość modułu 50 cm;

- grubość do 6 cm

elementy do mocowania obrazów – “oczka” do zawieszenia żyłki, które można przesuwać wzdłuż szerokości ścianki - 70 szt. Wymagane, by prowadnica (mocowanie haczyków do ścianki) była niewidoczna od frontu.

Wykonawca dostarczy i rozładuje system ścian w siedzibie Działu Etnologii Miasta w Nikiszowcu przy ul. Rymarska 4 w Katowicach własnym transportem i na własny koszt.

Wykonawca przeprowadza pierwszy montaż modułów i szkolenie pracowników na własny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia obiektu powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekt do stanu pierwotnego na własny koszt pod nadzorem Zamawiającego.

Po dostawie i montażu przedmiotu zamówienia oraz doprowadzeniu obiektu do stanu pierwotnego zostanie sporządzony protokół przyjęcia prac, którego data oznacza odbiór końcowy realizacji umowy. Protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach sporządza komisja powołana do tego celu przez Zamawiającego. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.

Zaproponowanie produktu o innych cechach niż określone w SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ.

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV 44112310-4 – Ścianki działowe – dostawa, 45421141 – 4 Instalowanie przegród - usługa

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w okresie 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Miejsce realizacji:

Filia Muzeum Historii Katowic w Katowicach - Nikiszowcu, ul. Rymarska 4, Katowice.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV – 44112310-4, 45421141-4


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie należy zrealizować w okresie 6 tygodni od daty podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłacenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem postępowania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymienionych zostanie dokonana wg formuły: “spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów wymienionych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: “spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów wymienionych

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

  1. Sposób obliczania ceny

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w ramach części zamówienia zostanie dokonane na podstawie wzoru:

gdzie :

Piliczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,

i – numer ocenianej oferty,

Cmin – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert,

Ci cena brutto ocenianej oferty,

Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.

Zamawiający udzieli zamówienia publicznemu temu niewykluczonemu z postępowania Wykonawcy, którego oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów ( Pi ).

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mhk.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego, Muzeum Historii Katowic ul. Szafranka 9 pokój nr 201 II piętro

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03 .10. 2011 roku godz. 09:30

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o przetargu
Podmiot udostępniający informację:ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice
Informację opublikował:Teresa Liguzińska
Data publikacji:22.09.2011 11:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Liguzińska
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:05.06.2012 18:09