OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul. Szafranka 9,

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.katowice.pl
 • Tel. 032 256 18 10 lub 032 209 00 20
 • fax. 032 256 21 34

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

Przygotowanie do druku i druk książki: Jacek Siebel: Ludność parafii bogucickiej (województwo śląskie) w latach 1738-1860 (na podstawie ksiąg metrykalnych)

FORMAT: B5 (165 x 235 mm)

OKŁADKA: 165 x 235 mm

OBJĘTOŚĆ (przy założeniu: 1 ark. druk. = 16 stron): 23,0 ark. druk.

środek – 22 ark. druk. (maszynopis: 943 980 znaków, w tym: 951 przypisów umieszczanych na dole strony + 126 tabel)

wklejka: 1,0 ark. druk. (16 stron)

NAKŁAD: 250 egz.

KOLORYSTYKA:

okładka: 4 + 0 + folia matowa + UV wybiórczo

środek: 1 + 1 (czarny)

wklejka: 4 + 4

PAPIER:

okładka: karton 330 g

środek: offset biały 90 g

wklejka: kreda matowa biała 135 g

OPRAWA: broszurowa (kartonowa), szyta nićmi i klejona

Dostarczenie materiałów do druku nastąpi po podpisaniu umowy.

Materiały będą przekazane w formie elektronicznej (płyta CD – programy: Adobe + In Disign CS + Word) + projekt + wydruk maszynopisu z naniesionymi uwagami.

Do wykonania:

 1. skład (naniesienie poprawek redakcyjnych w tabelach), formatowanie i łamanie tekstu wg projektu,
 2. przygotowanie I korekty technicznej (wydruk w dwóch egzemplarzach),
 3. naniesienie poprawek redakcyjnych i autorskich, przygotowanie II korekty technicznej (wydruk w jednym egzemplarzu),
 4. przygotowanie rewizji (plik PDF),
 5. naświetlenie,
 6. druk,
 7. introligatornia.

Książka posiada nr ISBN: 978-83-87727-19-2

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV – 79823000-9
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

- przekazanie I korekty technicznej Zamawiającemu – 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i przekazania Wykonawcy materiałów do składu (zamawiający zastrzega sobie 30-dniowy termin wykonania I korekty i przekazania materiałów Wykonawcy),

- przygotowanie II korekty technicznej – 15 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy I korekty technicznej (zamawiający zastrzega sobie 20-dniowy termin wykonania II korekty i przekazania materiałów Wykonawcy),

- przygotowanie rewizji (pliki PDF) – 15 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy II korekty technicznej (Zamawiający zastrzega sobie 15 dni kalendarzowych na podpisanie ostatecznej wersji do druku),

- termin dostarczenia nakładu do siedziby Zamawiającego: 16 stycznia 2012 r.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej ;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie, przez co Zamawiający rozumie wydanie co najmniej dwóch albumów lub publikacji o podobnym charakterze w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie. Okoliczność wydania tych publikacji przez oferenta powinna być zaznaczona w stopce redakcyjnej lub potwierdzona jego firmową pieczątką:
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadają maszynę drukującą w co najmniej 4 kolorach:
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przez co Zamawiający rozumie niezaleganie właściwym organom z zapłatą podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków zgodnie z formułą “ spełnia – nie spełnia “ na podstawie dołączonych do oferty dokumentów, określonych w pkt VI, na zasadach określonych w ust.2

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wymaganych dokumentów jaki zobowiązany jest złożyć wykonawca podany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

a) oferta cenowa – 70%

b) jakość usługi – 30%

ad. a) oferta cenowa = (cena najkorzystniejszej oferty/cena badanej oferty ) x 70% x 100

ad. b) jakość przedłożonych wzorów = w kryterium jakość usługi stosowana będzie skala punktów od 0-100.( liczba punktów przyznana badanej ofercie ) x 30 %

Przetarg wygra oferent, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów według kryteriów jak wyżej wymieniono.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mhk.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego, Muzeum Historii Katowic ul. Szafranka 9 pokój nr 201 II piętro

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13 .07. 2011 roku godz. 09:30

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o przetargu
Podmiot udostępniający informację:ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice
Informację opublikował:Teresa Liguzińska
Data publikacji:04.07.2011 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Liguzińska
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:05.06.2012 18:09