OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul. Szafranka 9,

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.katowice.pl
  • Tel. 032 256 18 10 lub 032 209 00 20
  • fax. 032 256 21 34

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

Przygotowanie do druku i druk książki pt. “ Historia katowickiego artysty. W ogrodzie rozwidlającej się rzeczywistości”

FORMAT: 230 mm x 270 mm

OKŁADKA – 230 mm x 270 mm + skrzydełka 140 mm po obu stronach okładki

OBJĘTOŚĆ – 236 stron

NAKŁAD – 300 egz.

KOLORYSTYKA

Okładka – 4 + 0+ folia matowa + lakier UV wybiórczo,

Środek – 4 + 4 + lakier offsetowy matowy (zabezpieczający)

PAPIER

Okładka – karton 250 g

Środek – kreda matowa 115 g

OPRAWA : broszurowa ( kartonowa ) ze skrzydełkami, klejona klejami PUR

Dostarczenie materiałów do druku nastąpi po podpisaniu umowy.

Materiały będą przekazywane w formie elektronicznej ( płyta CD – programy:

Adobe + In Design CS ) + projekt ( makieta ) z naniesionymi poprawkami do naniesienia

( korekta)

Do wykonania:

Skład ( naniesienie poprawek ), formatowanie i łamanie tekstu

naświetlenie,

druk,

introligatornia.

Książka posiada nr ISBN: 978-83-87 727-09-3

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV – 79823000-9
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

05 kwietnia 2011 roku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej ;
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie, przez co Zamawiający rozumie wydanie co najmniej dwóch albumów lub publikacji o podobnym charakterze w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie. Okoliczność wydania tych publikacji przez oferenta powinna być zaznaczona w stopce redakcyjnej lub potwierdzona jego firmową pieczątką:
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadają maszynę drukującą w co najmniej 4 kolorach:
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przez co Zamawiający rozumie niezaleganie właściwym organom z zapłatą podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków zgodnie z formułą “ spełnia – nie spełnia “ na podstawie dołączonych do oferty dokumentów, określonych w pkt VI, na zasadach określonych w ust.2

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wymaganych dokumentów jaki zobowiązany jest złożyć wykonawca podany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

a) oferta cenowa – 70%

b) jakość usługi – 30%

ad. a) oferta cenowa = (cena najkorzystniejszej oferty/cena badanej oferty ) x 70% x 100

ad. b) jakość przedłożonych wzorów = w kryterium jakość usługi stosowana będzie skala punktów od 0-100.( liczba punktów przyznana badanej ofercie ) x 30 %

Przetarg wygra oferent, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów według kryteriów jak wyżej wymieniono.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mhk.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego, Muzeum Historii Katowic ul. Szafranka 9 pokój nr 201 II piętro

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15 luty 2011 roku godz. 09:30

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogloszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice
Informację opublikował:Teresa Liguzińska
Data publikacji:08.02.2011 11:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Liguzińska
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:05.06.2012 18:08