OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul. Szafranka 9,

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.katowice.pl
 • Tel. 032 256 18 10 lub 032 209 00 20
 • fax. 032 256 21 34

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

 1. druk zaproszeń na otwarcie wystaw w 2011 r. oraz na inne imprezy organizowane w MHK,
 2. druk plakatów informacyjnych o działalności MHK,
 3. druk folderów do wystaw.

Ad. a) zaproszenia

Nakład:

29 zaproszeń w ciągu roku, w tym:

— 20 zaproszeń po 350 egz. każdego zaproszenia (w sumie 7000) na daną wystawę, z czego:

 1. 5 zaproszeń 4+6 kolorów, format 45 cm x 21 cm;
 2. 12 zaproszeń 4+4 kolory, format A4;
 3. 3 zaproszenia 2+2 kolory, format A4.

— 9 zaproszeń po 200 egz. (w sumie 1800 egz.) 2 + 4 kolory,

format 10,5 cm x 20,5 cm,

Ogólna liczba zaproszeń w ciągu roku: 7000 + 1800 = 8800 egz.

Podane formaty zaproszeń trzeba będzie bigować w zależności od indywidualnego projektu.

Papier: kreda matowa – 250 g.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby zamawianych (ew. zwiększenie lub zmniejszenie liczby jednego rodzaju zaproszenia, tj. + - 350 egz.) zaproszeń. Może też okazać się, że będzie ich więcej lub mniej rodzajów (tj. + - 20 i + - 9 rodzajów) w ciągu roku, w zależności od potrzeb. W związku z powyższym należy zaznaczyć w szczegółowej kalkulacji koszt każdego rodzaju zaproszenia ( załącznik nr 4)

Do wykonania: skład, łamanie, przygotowanie do korekty, druk, bigowanie.

Zamawiający za każdym razem dostarczy projekt zaproszenia na płycie CD.

Ad. b) plakaty

Nakład:

10 plakatów po 50 egz. (w sumie 500 egz.) o wymiarze 500 mm x 700 mm

5 plakatów po 50 egz. (w sumie 250 egz.) plakatów o wymiarze 297 mm x 420 mm (A3)

Papier – kreda błyszcząca 130 g

Do wykonania : skład, łamanie, przygotowanie do korekty, druk

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby zamawianych plakatów.

Ad. c) dwa foldery do wystawy

Nakład: 500 szt. - każdy folder

Format: A5

Objętość: 16 stron

Kolorystyka 4 + 4

Papier: kreda 170 g

Oprawa – szyta drutem zeszytowo

Do wykonania: skład, łamanie, przygotowanie do korekty, druk.

Zamawiający zastrzega sobie prawo (w zależności od zaistniałej sytuacji) do nieskorzystania z możliwości druku folderów.

Zamawiający zaznacza, iż korekty będą przeprowadzane w jego siedzibie (dostarczanie i odbiór tzw. szczotek na koszt zleceniobiorcy)

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV – 79823000-9
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Cały rok 2011

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadają maszynę drukującą w co najmniej 4 kolorach:
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przez co Zamawiający rozumie niezaleganie właściwym organom z zapłatą podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków zgodnie z formułą “ spełnia – nie spełnia “ na podstawie dołączonych do oferty dokumentów, określonych w pkt VI, na zasadach określonych w ust. 2

2. Ocena spełnienia warunków, o których mowa w :

 1. ust. 1 lit. a zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. VI ust.1 lit. a i b
 2. ust.1 lit. b zostanie dokonana na podstawie dołączonych do oferty zaproszeń, folderków i plakatów o podobnym charakterze wykonane w okresie ostatnich dwóch lat
 3. ust.1 lit. c zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o posiadaniu maszyny drukującej w co najmniej 4 kolorach, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ:
 4. ust.1 lit. d zostanie dokonana na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. VI ust.1 lit. f.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy znajdują

się w sytuacji określonej w art. 24 Pzp.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wymaganych dokumentów jaki zobowiązany jest złożyć wykonawca podany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

a) oferta cenowa – 70%

b) jakość usługi – 30%

ad. a) oferta cenowa = (cena najkorzystniejszej oferty/cena badanej oferty ) x 70% x 100

ad. b) jakość przedłożonych wzorów = w kryterium jakość usługi stosowana będzie skala punktów od 0-100.( liczba punktów przyznana badanej ofercie ) x 30 %

Przetarg wygra oferent, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów według kryteriów jak wyżej wymieniono.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mhk.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego, Muzeum Historii Katowic ul. Szafranka 9 pokój nr 201 II piętro

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01 grudnia 2010 roku godz. 09:30

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice
Informację opublikował:Teresa Liguzińska
Data publikacji:24.11.2010 12:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Liguzińska
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:05.06.2012 18:06